Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Leergroep 2: de professional in het internationale werkveld 235206/3382/2425/1/19
Studiegids

Leergroep 2: de professional in het internationale werkveld 2

35206/3382/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 1
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket orthopedagogie Bachelor 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hofman Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Leergroep2-internationaal is een ervaringsgerichte werkvorm waarin de student samen met de klasgroep en leerprocesbegeleider een week naar het buitenland gaat.
Tijdens deze week staat het groepsleren centraal en bieden we de student de kans om aan de hand van studiebezoeken zicht te krijgen op de sociale kaart van een ander land.

De volgende thema's komen aan bod:
- het eigen leerproces in kaart brengen door middel van zelfreflectie.
- het eigen (professionele) referentiekader en dat van een ander.
- verkenning van de orthopedagogische praktijk/ werkveld in het buitenland én in Vlaanderen. Dit verwijst naar elke beroepservaring die de student in de opleiding kan opdoen (maatschappelijke dienstverlening, werkveldwandeling, studiebezoeken in Nederland...)

In dit opleidingsonderdeel staat het eigen leerproces (reflecteren) als beroepspersoon centraal. Een klasgroep en een leergroepbegeleider komen samen gedurende 2 intensieve ervaringsweken waarvan 1 in Nederland (tijdens de week van 15 april 2024). Studenten leren ervaringen kritisch in vraag te stellen, bespreken onderwerpen uit de actualiteit en maken samen een casus om het werkveld en hun positie als beroepspersoon te verkennen.

Voor het volgen van dit opleidingsonderdeel dient de student de bijkomende kosten voor het verblijf in het buitenland voor de internationale studiereis zelf te bekostigen. Dit zal tussen de 450€ en de 600€ liggen. (Verblijf +/-300€  en +/-200€ vervoer, maaltijden en dergelijke.)

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving. De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met die van een ander.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student legt uit welke plaats de voorziening heeft binnen het werkveld in Vlaanderen en Nederland.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student brengt eigen talenten, vaardigheden en uitdagingen in kaart in functie van zijn later beroep.
De student beschrijft eigen mogelijkheden, beperkingen en grenzen in functie van zijn later beroep.
De student geeft weer hoe hij/zij zich verhoudt tov het werkveld/organisatie/werking.
De student beschrijft de elementen uit het eigen referentiekader in functie van het later beroep.
Cultuursensitief handelen
De student beschrijft hoe en waar elementen uit het eigen referentiekader verschillen met die van een ander.
Ethische vaardigheden
De student beschrijft de mogelijke effecten van het eigen referentiekader op zijn professioneel denken (willen/voelen) en handelen.

Leerinhoud

Leergroep 2: de professional in het werkveld, staat steeds in verbinding met de inhouden van de opleidingsonderdelen van het semester:
- leren reflecteren
- attitudes
- groepswerk, groepsvorming
- communicatie
- praktijkervaringen
- kennis en vaardigheden om zicht te krijgen op het werkveld.
- actuele thema's

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Boek: Geenen, M.J. (2017). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Bussum: Coutinho.
• Studiewijzer als leermiddel.
• Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)23,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)49,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht bestaat uit een individuele opdracht (50%) en een groepspresentatie (50%) De casusgroep presenteert de bevindingen vanuit de verkenning van het werkveld. De studenten maken duidelijk welke leerdoelen verworven werden en hoe het proces (zowel op groeps- als individueel niveau) verlopen is. De groepspresentatie wordt uitgevoerd in de presentatieweek, aanwezigheid verplicht.

Toetsmethode: werkstuk en presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling en schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).

1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal

Er geldt een verplichte aanwezigheid tijdens alle activiteiten tijdens de Leergroep2internationaal-week. Een student die ongewettigd afwezig is tijdens de internationale studiereis kan niet slagen. Bij een gewettigde afwezigheid wordt een vervangopdracht voorzien. Bij afwezigheid verwittigt de student de lector ten laatste op de dag van de afwezigheid en wettigt de afwezigheid binnen de 4 werkdagen aan de hand van een medisch attest via de module ‘Mijn afwezigheden’ in iBaMaFlex. Bij afwezigheid neemt de student zelf initiatief om de gemiste leerinhouden en het gemiste groepsproces in te halen. De student brengt de lector op de hoogte van de ondernomen acties.

Het punt op de presentatie kan individueel gecorrigeerd worden door de lector bij onwettige afwezigheid en/of gebrek aan participatie tijdens de les en/of bij de taakuitvoering ter voorbereiding van en tijdens de lessen.
Je moet aan minstens 60% van alle practica-uren hebben deelgenomen om aan de presentatie te mogen deelnemen. De uren van afwezigheid moeten gewettigd zijn. Als je minder dan 60% van alle practica-uren aanwezig was, krijg je een 0 voor het deel groepspresentatie. Bij ongewettigde afwezigheden wordt het deelcijfer verminderd: vanaf 4 practica-uren -25%, vanaf 6 practica-uren -45%, vanaf 8 practica-uren -75%, vanaf 10 practica-uren is er geen deelname aan de groepspresentatie meer mogelijk.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht: op basis van de gekregen feedback moet de student de individuele opdracht herwerken. De individuele opdracht wordt ingediend voor de opgegeven deadline.
Groepspresentatie: Vanuit de leerdoelen (zie opdracht) bereidt de student een individuele presentatie voor die de student tijdens de 2e zittijd presenteert. De voorbereiding van deze individuele presentatie wordt ingediend voor de opgegeven deadline.

Toetsmethode: werkstuk en presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal