Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Groeiportfolio35756/3382/2425/1/95
Studiegids

Groeiportfolio

35756/3382/2425/1/95
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adams Carl, Der Kinderen Gwenda, Roelant-Blom Cindy, Van Leuvenhaege Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Stage 2 OF eerder ingeschreven voor Stage 2.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘groeiportfolio’ vormt een belangrijk sluitstuk van de opleiding tot Professionele Bachelor Orthopedagogie. Het groeiportfolio is het product van een leerproces dat zich uitstrekt over de gehele opleiding. Vanaf dag 1 gaan studenten aan de slag om zichzelf te leren kennen, hun talenten te ontwikkelen en zich te bekwamen als praktijkgerichte orthopedagoog. Ervaringen op micro, meso en macroniveau ( studiebezoeken, vrijwilligerswerk,….) en (zelf)reflectie staan centraal. De student ontwikkelt een kritische kijk en groeit in het onderbouwd, autonoom en creatief denken en handelen in verbinding met anderen. We stimuleren de student om zelfsturend aan de slag te gaan met hun groeiportfolio.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student presenteert zijn beroepspersoon.
De student stelt zich constructief kritisch op.
De student integreert wat hij heeft geleerd in zijn denken en handelen.
De student zet innovatieve stappen om het eigen leerproces vorm te geven.
De student treedt uit de eigen comfortzone.
De student toont aan dat hij een maatschappelijke bijdrage heeft geleverd.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student veruitwendigt het eigen leerproces op creatieve wijze.
De student maakt zijn leerproces in zelfzorg en weerbaarheid zichtbaar.
De student stuurt het eigen leerproces op een planmatige en intentionele wijze.
De student brengt in kaart welke stappen hij zelfstandig ondernomen heeft om ondersteuning binnen en buiten de schoolcontext, in de breedste betekenis, in te schakelen.
De student toont dat hij de portfolio heeft ontwikkeld in verbinding met anderen.
Creatief denken en handelen
De student veruitwendigt het eigen leerproces op creatieve wijze.
De student brengt zijn groei in beeld.

Leerinhoud

Zichzelf als beroepspersoon

Werkveld

Samenleving

Eigen leerproces

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer Groeiportfolio via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen131,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00De toets bestaat uit 2 delen:
Deel 1 op 40% van de punten: De student presenteert mondeling zijn groeiproces als beroepspersoon.
Deel 2 op 60% van de punten: De student toont a.d.h.v. een leeswijzer aan dat hij doorheen opbouwen van zijn portfolio zijn leerdoelen heeft behaald.
Bron: open boek
Medium: Schriftelijke weergave portfolio én mondelinge presentatie
Toetsmoment: momentopname na proces én momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De toets bestaat uit 2 delen:
Deel 1 op 40% van de punten: De student presenteert mondeling zijn groeiproces als beroepspersoon.
Deel 2 op 60% van de punten: De student toont a.d.h.v. een leeswijzer aan dat hij doorheen opbouwen van zijn portfolio zijn leerdoelen heeft behaald.
Bron: open boek
Medium: Schriftelijke weergave portfolio én mondelinge presentatie
Toetsmoment: momentopname na proces én momentopname op examen
Beoordelaar: lector