Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Coachend begeleiden 336361/3382/2425/1/04
Studiegids

Coachend begeleiden 3

36361/3382/2425/1/04
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adams Carl, Adriaensens Joke, Roelant-Blom Cindy, Vanbrabant Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Als praktijkgerichte orthopedagoog streef je ernaar om het beste in mensen naar boven te halen, om mensen hun eigen potentieel optimaal te laten benutten. Coachen is hierin een belangrijk instrument om deze leerprocessen te stimuleren. In dit opleidingsonderdeel bekijken we hoe verschillende theoretische kaders coachen beïnvloed hebben. We verdiepen ons in het krachtgericht coachen waarbij de essentie ligt in het afstemmen op idealen en persoonlijke kwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen.
De theorie wordt aangeboden in de werkcolleges. Tijdens de practica vorm je een team met medestudenten en coach je een groep eerstejaarsstudenten. Daarnaast coach je een individuele student met een leervraag. Verder organiseren we ook nog 1 practicum rond Klare Taal in samenwerking met Atlas.

Begincompetenties (tekst)

o De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
o De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student bespreekt de begeleidershouding van zichzelf en teamgenoten.
Deskundig in werken in en met groepen: Groepsdynamisch werken (met cliënten/teams, vrijwilligers, mantelzorgers)
De student zet de diversiteit in het eigen team (kapitaal van de groep) op constructieve wijze in.
De student benoemt de leerkansen van het eigen team.
Deskundig in coachen: Activerend begeleiden en coachen van individuen en groepen
De student onderbouwt de wijze waarop hij begeleidt vanuit theoretische kaders (krachtgericht coachen, cultuursensitief coachen, groepsdynamica, activerend coachen).
De student beschrijft hoe het team vanuit het krachtgericht coachen leerkansen creëert voor de studenten van leergroep 1.
De student past de principes van activerend en krachtgericht coachen toe in gesprekken met een medestudent.
De student geeft anderen krachtgerichte feedback
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student reflecteert op het eigen leerproces in functie van de begeleidingen.
De student onderbouwt de reflectie op het eigen leerproces vanuit theoretische kaders (krachtgericht coachen, cultuursensitief coachen, groepsdynamica, activerend coachen)
Creatief denken en handelen
De student ontwikkelt creatieve coachende begeleidingen op maat van leergroep 1
Cultuursensitief handelen
De student past indien nodig zijn gedrag, taal en communicatiestijl aan in interculturele situaties en verkent gedragsalternatieven.
De student onderzoekt de specifieke kenmerken van zijn eigen communicatiestijl en die van de ander

Leerinhoud

Wat is coachend begeleiden?
Begeleidershouding
Focus op kracht
Versterken psychologisch kapitaal en kernkwaliteiten
Individueel coachend begeleiden

Cultuursensitief coachen
Basisvaardigheden krachtgericht coachen, krachtgerichte feedback, flow versterken
Potentieel versus belemmeringen
Stappenplan voor krachtgericht coachen
Communicatie: Laaggeletterdheid en Klare taal
Deep democracy en groepsdynamica
Het hier-en-nu gebruiken
Naar autonomie en zelfmanagement

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Studiemateriaal op Digitap
Boek: Korthagen, F. & Nuijten, E. (2020). Krachtgericht coachen: een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren. Amsterdam: Boom.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Toetsmethode: individueel reflectieverslagBron: open boek Toetsmedium: schriftelijkBeoordelaar: lectorVoor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)1pt: Tekststructuur (& lay-out) 1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl1pt: Correcte taalHet cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Toetsmethode: ontwerp en gedragsobservatie
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Beoordelaar: lector en peers
Minimumcriteria:
De begeleidingsuren van leergroep 1 zijn het onderwerp van deze beoordeling. Bij gewettigde afwezigheid volgt een vervangopdracht, vanaf 1 ongewettigde afwezigheid tijdens de begeleidingsuren krijgt de student 0 op 20 voor dit deelexamen.
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00Toetsmethode: individueel reflectieverslag
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: verslag in te dienen bij aanvang van de tweede examenperiode
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Toetsmethode: ontwerp en presentatie
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk en mondeling
Beoordelaar: lector
Als de student niet is geslaagd voor het opleidingsonderdeel:
- worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen indien de student geslaagd was voor dit deelexamen.
- dient de student dit deelexamen af te leggen in de tweede examenperiode indien de student niet geslaagd was voor dit deelexamen.