Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Diversiteit 336353/3382/2425/1/23
Studiegids

Diversiteit 3

36353/3382/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Leuvenhaege Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Sociologie 1 OF eerder ingeschreven voor Sociologie 1) OF (simultaan te volgen met Sociologie equi 1 (4ECTS) OF eerder ingeschreven voor Sociologie equi 1 (4ECTS)).

Korte omschrijving

Je verkent verschillende vormen van diversiteit en hoe die op elkaar kunnen inwerken. De focus ligt op de diversiteit die verbonden is met de socio-culturele context van mensen, met hun sociale deelidentiteiten en de ‘kruispunten’ van deelidentiteiten die hun sociale identiteit kleuren. Er wordt een begrippenkader aangebracht. Mechanismen (o.m. in- en uitsluitingsmechanismen, machtsmechanismen) die van invloed zijn op omgaan met diversiteit worden besproken en geïllustreerd. De impact van dit alles brengt ons naar aandachtspunten en handvatten om actief om te gaan met diversiteit bij het ondersteunen van mensen. De basishouding om ‘het vreemde’ te ontmoeten en interculturele communicatie in de brede zin van het woord, krijgen uitgebreid aandacht alsook, gelijke kansen en diversiteitsbeleid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student beschrijft essentiële elementen en voorwaarden van de basishouding om het 'vreemde' te ontmoeten.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student hanteert het begrippenkader en de leerinhouden om ondersteunings- en begeleidingssituaties binnen een (ortho)(ped)agogische context te analyseren.
Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student typeert bepaalde sociale groepen vanuit hun (minderheids- en/of machts)positie in de samenleving, de maatschappelijke beeldvorming, in- en uitsluitingsmechanismen en de impact hiervan op de ondersteuning/begeleiding/hulpverlening van cliënten uit deze sociale groepen.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student bespreekt verschillende visies op diversiteitsbeleid in organisaties en mogelijke vertalingen in de praktijk met hun kansen en valkuilen.
Cultuursensitief handelen
De student past de systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie toe op een eenvoudige concrete situatie.
De student bespreekt verschillende culturele dimensies alsook de mogelijkheden en beperkingen ervan in communicatie en begeleiding.
Samenwerken en communiceren
De student hanteert inclusieve taal.

Leerinhoud

- Diversiteit en (sociale) (deel)identiteit(en)
- Kruispuntdenken / intersectionaliteit
- Verdieping m.b.t. bepaalde sociale deelidentiteiten en expertisecentra
- Maatschappelijke beeldvorming verbonden met bepaalde sociale deelidentiteiten
- Basishouding om het 'vreemde' te ontmoeten en intercultureel te communiceren
- Interculturele communicatie: culturalistische benadering versus systeemtheoretische benadering
- In- en uitsluitingsmechanismen
- Minderheid, meerderheid en machtsmechanismen
- Wettelijk kader m.b.t. discriminatie en racisme
- (Impact van) stereotypering, framing en alledaags racisme
- Diversiteitsbeleid op organisatieniveau
- Inclusief taalgebruik

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Hoffman, E. (2018, vierde herziene druk). Interculturele gespreksvoering: theorie en praktijk van het TOPOI-model. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Syllabus ‘Diversiteit in een (ortho)(ped)agogische context’ (2024-2025)
  • Studiewijzer
  • Leermateriaal op digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examenToetsmethode: open vragenBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen Toetsmethode: open vragenBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector