Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Psychische kwetsbaarheid 336354/3382/2425/1/57
Studiegids

Psychische kwetsbaarheid 3

36354/3382/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Vraagstukken gedrag en emotie 3 OF eerder ingeschreven voor Vraagstukken gedrag en emotie 3.

Korte omschrijving

Iedereen is kwetsbaar, maar mensen verschillen in de mate waarin en de manier waarop ze psychisch kwetsbaar zijn. Als praktijkgerichte orthopedagoog is het belangrijk om signalen van psychische kwetsbaarheid te kunnen herkennen en te kunnen interpreteren vanuit wetenschappelijke kaders. In dit olod gaan we op zoek naar manieren waarop psychische kwetsbaarheid zich kan uiten in het leven van mensen en hoe we hen hierin kunnen ondersteunen. We onderzoeken op welke manier we preventief kunnen werken t.a.v. psychische kwetsbaarheid, maar ook hoe ondersteuning, begeleiding en behandeling er kunnen uit zien. Vanuit een ecobiopsychosociale kijk hebben we vanzelfsprekend oog voor de context en het netwerk van mensen met een psychische kwetsbaarheid. We zoeken naar manieren om veerkracht te versterken en mensen en netwerken te empoweren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student herkent in concrete situaties signalen die kunnen wijzen op diverse vormen van psychische kwetsbaarheid.
De student beschrijft bij diverse uitingen van psychische kwetsbaarheid de ondersteuningsnoden van de persoon.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student beschrijft de wederzijdse beïnvloeding tussen psychische kwetsbaarheid en ontwikkelingstaken of levensdomeinen.
De student beschrijft risico- en beschermingsfactoren rond psychische kwetsbaarheid vanuit diverse etiologische modellen.
De student stelt op basis van zijn analyse van de ondersteuningsvraag methodieken voor om te werken aan veerkracht en herstel bij psychische kwetsbaarheid.
Deskundig in bruggen bouwen: Onderhouden, versterken en creëren van netwerken.
De student beschrijft methodieken en aandachtspunten om de netwerken van cliënten met psychische kwetsbaarheid kwalitatief en duurzaam te versterken, om het welzijn en de maatschappelijke participatie te vergroten.
Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student formuleert aandachtspunten naar primaire, secundaire en tertiaire preventie rond psychische kwetsbaarheid op micro-, meso- en macroniveau.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student formuleert kritische bedenkingen ten aanzien van maatschappelijke tendenzen en visies rond psychische kwetsbaarheid en geestelijke gezondheid.
Ethische vaardigheden
De student onderkent het belang van een professionele en empowerende basishouding en genuanceerde beeldvorming t.o.v. personen met een psychische kwetsbaarheid.

Leerinhoud

Inleiding / visie
Stemming
Angst en dwang
Impulscontrole en uitdagend gedrag
Psychotische kwetsbaarheid
Persoonlijkheid
Neuro-cognitieve problemen (o.a. dementie)
Stress en trauma
Voedings- en eetproblemen
ASS

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer via Digitap
Studiemateriaal op Digitap
Leerpaden en bijkomend materiaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lesgever
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets

Toetsmethode: open en gesloten vragen

Bron: gesloten boek

Toetsmedium: schriftelijk

Toetsmoment: momentopname op examen

Beoordelaar: lesgever