Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Denkkaders in de orthopedagogie 336357/3382/2425/1/62
Studiegids

Denkkaders in de orthopedagogie 3

36357/3382/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Demesmaeker Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Disability studies en sociale inclusie 3 OF eerder ingeschreven voor Disability studies en sociale inclusie 3) EN (simultaan te volgen met Ortho(ped)agogisch werken 3 OF eerder ingeschreven voor Ortho(ped)agogisch werken 3).

Korte omschrijving

In het OLOD Denkkaders in de Orthopedagogie worden kaders en modellen aangeboden vanuit een empowerende, krachtgerichte en holistische visie op hulpverlening. Vanuit de verschillende domeinen van kwetsbaarheid (fysieke, psychische, cognitieve, sociale en omgevingskwetsbaarheid), worden deze kaders en modellen toegepast op actuele thema’s en authentieke hulpverleningscontexten. We richten ons hierbij naar alle mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, zowel kinderen, jongeren, (jong)volwassenen als ouderen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student legt de betekenis en verbanden van aangereikte ortho(ped)agogische kaders correct uit.
De student herkent vernieuwende en relevante maatschappijbeelden vanuit een holistisch en ecologisch perspectief.
De student analyseert een casus met een complexe ondersteuningsvragen aan de hand van de aangereikte kaders.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student stelt een plan op vanuit de aangereikte kaders en een holistische visie op de mens en het ecologisch model van de menselijke ontwikkeling.
De student stelt vanuit de aangereikte methodieken een plan op waarbij cliënten (en hun gezin of netwerk) in hun kracht worden gezet.
Deskundig in bruggen bouwen: Onderhouden, versterken en creëren van netwerken.
De student verantwoordt het belang en de kracht van netwerken in manieren om met de cliënt en het netwerk samen te werken, te onderhandelen, bemiddelen en hen te ondersteunen.
Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student verklaart, vanuit de fundamenten van de ortho(ped)agogsiche kaders, specifieke concepten gelinkt aan participatie en sociale inclusie, waaronder community care en community building.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student beschrijft kritisch (de gevolgen van) actuele tendensen in de ortho(ped)agogiek.

Leerinhoud

Fundamenten van orthopedagogiek ( waaronder: universal design of learning, capabilitybenadering, presentie en sociaal-constructivisme,)

-Nieuwe Autoriteit/ geweldloos verzet 

-community care

-leertheorie

-krachtenbenadering van Rapp en Goscha en Steunend Relationeel Handelen

-netwerken (systeem- en context-gericht werken en netwerkstrategieën)

-Sense of Home

-informele zorg

-community building


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitap

Syllabus 2024 - 2025

Studiewijzer 2024 - 2025

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd (2u) voor deze kennis- en inzichtstoets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/3 extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets

Toetsmethode: open vragen

Bron: gesloten boek

Toetsmedium: schriftelijk

Toetsmoment: momentopname op examen

Beoordelaar: lesgever
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets

Toetsmethode: open vragen

Bron: gesloten boek

Toetsmedium: schriftelijk

Toetsmoment: momentopname op examen

Beoordelaar: lesgever