Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Ortho(ped)agogisch werken 336366/3382/2425/1/77
Studiegids

Ortho(ped)agogisch werken 3

36366/3382/2425/1/77
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meulder Bert, Eraets Kristel, Van den Bergh Els, Van Dingenen Gwen, van Gerven Iris, Van Tongel Wim, Verreyken Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Denkkaders in de orthopedagogie 3 OF eerder ingeschreven voor Denkkaders in de orthopedagogie 3) EN (simultaan te volgen met Disability studies en sociale inclusie 3 OF eerder ingeschreven voor Disability studies en sociale inclusie 3).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel 'Orthopedagogisch werken' focust op het professioneel Orthopedagogisch handelen in de praktijk. In de practica wordt er geoefend met begeleidershouding en methoden/ technieken ter ondersteuning van ondersteuningsvragen van de cliënten. Dit alles wordt gesitueerd binnen het methodisch en planmatig handelen en wordt gefundeerd vanuit verschillende theoretische en methodische kaders . Tijdens dit opleidingsonderdeel krijgen studenten de kans om zich te verdiepen in kinderen en jongeren met hun gezin of volwassenen. Het oefenen in de practica gebeurt op verschillende manieren: via casusbesprekingen, dialoog, rollen- en situatiespelen, het uitwerken van een werkstuk vanuit een authentieke casus,...
Methoden die aan bod komen zijn o.m. (participerende) observatie, ervaringsleren, creatieve- en bewegingsmethodieken, Nieuwe Autoriteit, werken rond trauma,…
Een professionele begeleidingshouding staat doorheen de practica centraal.

Begincompetenties (tekst)

- De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
- De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student past een professionele basishouding toe vanuit een empowerende visie.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student beargumenteert de keuze voor methodische handelwijzen vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt.
De student beargumenteert de keuze voor een visie die professioneel orthopedagogisch handelen stuurt.
De student hanteert bouwstenen van diverse soorten van ondersteuningsplannen.
De student analyseert orthopedagogische realiteiten vanuit aangereikte begrippenkaders.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student begeleidt cliënt / groep / situatie op professionele wijze vanuit verschillende kaders (ortho-pedagogische kaders en creatief agogische kaders).
De student hanteert op een gepaste manier aangereikte methoden en technieken in het kader van professioneel handelen.
De student hanteert het kader professioneel ortho-pedagogisch handelen op een geïntegreerde wijze.
Deskundig in bruggen bouwen: Onderhouden, versterken en creëren van netwerken.
De student betrekt het netwerk/ context in het opnemen van hun rol tav de cliënt
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student verwerkt kritisch informatie uit betrouwbare bronnen in functie van het uitwerken van een casus.
Creatief denken en handelen
De student gebruikt creatieve en muzische werkvormen om processen bij zichzelf en anderen te activeren en begeleiden.
De student hanteert actief en op maat van de cliënt(groep) non-verbale, lichaamsgerichte en beeldende communicatie in het verbinden met cliënten.

Leerinhoud

- Theoretisch kader orthopedagogisch handelen.
- Aspecten van een professionele basishouding in relatie tot de gehanteerde methodische handelwijzen.
- Methoden en technieken o.m. (individueel, gezins- en groeps)gesprek, ervaringsleren, creatieve- en bewegingsmethodieken…) ter ondersteuning van ontwikkelings- en opvoedingsvragen en problematische opvoedingssituaties (voor kinderen en jongeren) en ondersteuningsvragen (bij volwassenen) geïnspireerd vanuit verschillende theoretische en methodische kaders.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Syllabus Orthopedagogisch werken (crea- en ortholuik)(2024-2025)
- Studiewijzer
- Aanvullende materialen op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen61,00 uren
Werktijd buiten de contacturen95,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00De student verdedigt individueel mondeling een schriftelijk werkstuk uitgewerkt voor een (reële) casus.
1. Toetsmethode: Casus
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: mondeling (met schriftelijke voorbereiding)
4. Toetsmoment: Momentopname na proces
5. Beoordelaar: Lector
Aanwezigheid wordt verwacht tijdens de georganiseerde contactmomenten van de orthopedagogische practica. Studenten die pas aanwezig zijn vanaf lesweek 4 (zie academische kalender orthopedagogie) kunnen niet meer aansluiten bij een groep en dienen de vaardigheidstoets individueel te maken.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De student verdedigt individueel mondeling een schriftelijk werkstuk uitgewerkt voor een (reële) casus.
1. Toetsmethode: Casus
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: Mondeling
4. Toetsmoment: Momentopname op examen
5. Beoordelaar: Lector