Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
De superdiverse wijk verkennen 437973/3382/2425/1/07
Studiegids

De superdiverse wijk verkennen 4

37973/3382/2425/1/07
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Roelant-Blom Cindy, Van Leuvenhaege Sarah, Van Tongel Wim, Verbeek Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als praktijkgerichte orthopedagoog werk je in een superdiverse samenleving. Zeker in een grootstedelijke context ervaar je van dichtbij wat het betekent om te leven in een superdiverse gemeenschap. In dit olod ga je in één concrete wijk aan de slag om de mogelijkheden en uitdagingen van het samenleven te verkennen. Dit leren in, van en samen met een wijk noemen we “community based learning”.
Met je groepje ga je in een wijk contact leggen met de bewoners die er leven en de organisaties die er actief zijn. Je brengt in kaart wat er leeft, welke krachten en mogelijkheden je ziet en wat mogelijke uitdagingen kunnen zijn. Dit doe je aan de hand van aangepaste wijkgerichte methodieken.
Wat je observeert en ervaart in de wijk, is het beginpunt van je leerproces. Dat proces wordt aangestuurd vanuit de geformuleerde leerdoelen. Die gaan niet zozeer over het komen tot “oplossingen”, als wel over het komen tot nieuwe inzichten.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in bruggen bouwen: Maatschappelijke participatie verhogen (community building) 
De student verkent vanuit een onderzoekende houding de mogelijkheden en de knelpunten rond inclusief samenleven in een superdiverse wijk.
De student formuleert constructieve, concrete en realistische suggesties t.a.v. formele en minder formele organisaties in een wijk.
Deskundig in veranderingsprocessen: Onderzoek en innovatie
De student zet narratieve en wijkgerichte (onderzoeks)methodieken adequaat in bij het verkennen van de wijk.
Deskundig in veranderingsprocessen: Maatschappelijk niveau
De student kadert de bevindingen op een theoretisch en onderzoeksmatig gefundeerde wijze in een bredere maatschappelijke en beleidsmatige context.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student toont bewustzijn van het eigen referentiekader in analyse en aanpak.
Creatief denken en handelen
De student toont creativiteit in de aanpak van de verkenning van de wijk en in de innovatieve suggesties.
Cultuursensitief handelen
De student initieert en onderhoudt respectvol interculturele contacten en samenwerkingsverbanden en rondt deze zorgzaam af.
De student benadert (en begrijpt ) een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele/superdiverse invalshoeken.

Leerinhoud

- community based learning
- superdiversiteit
- intercultureel werken
- wijkgerichte methodieken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer
Syllabus: De superdiverse wijk verkennen (Digitap of te bestellen bij Universitas)
Digitale leermaterialen via Digitap
Hoffman, E. (2018, vierde herziene druk). Interculturele gespreksvoering: theorie en praktijk van het TOPOI-model. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00Groepsrapport over de wijze waarop de groep de toegewezen wijk verkende en de resultaten van en suggesties uit die verkenning (zie doelen en beoordelingscriteria groepsrapport).
1. Toetsmethode: werkstuk
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5.Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Je moet aan minstens de helft van de groepsbegeleidingen hebben deelgenomen, om te kunnen slagen voor de projectopdracht. Als je aan minder dan de helft van de groepsbegeleidingen deelneemt, krijg je een 0 voor de projectopdracht.
Bij gebrekkige participatie kan een correctie tot 100% toegepast worden op het totale punt (correctie zie studiewijzer).
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken30,00Individueel reflectieverslag (zie doelen en beoordelingscriteria individueel reflectieverslag)
1. Toetsmethode: werkstuk
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5.Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Het cijfer van dit deelexamen wordt overgedragen naar de 2de examenperiode indien de student niet geslaagd is voor het totaal van het opleidingsonderdeel maar wel geslaagd is voor dit deelexamen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00Als de student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel:
- maar wel geslaagd is voor dit deelexamen, worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen
- maar niet geslaagd is voor dit deelexamen, herwerkt de student het groepsverslag uit de eerste examenperiode op basis van de feedback die de groep heeft gekregen. Bij een correctie van meer dan 50% op de projectopdracht tijdens de eerste examenperiode volgt een nieuwe (groeps)opdracht.

1. Toetsmethode: werkstuk
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5.Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Als de student niet geslaagd is voor het opleidingsonderdeel:
- maar wel geslaagd is voor dit deelexamen, worden de punten behaald voor dit deelexamen in de eerste examenperiode overgedragen
- maar niet geslaagd is voor dit deelexamen, herwerkt de student het individueel reflectieverslag uit de eerste examenperiode op basis van de gekregen feedback. Indien de student in de eerste examenperiode geen individueel reflectieverslag inleverde, maakt de student een nieuw individueel reflectieverslag.

1. Toetsmethode: werkstuk
2. Bron: open boek
3. Toetsmedium: schriftelijk
4. Toetsmoment: momentopname na proces
5. Beoordelaar: lector

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal