Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Omgaan met intimiteit, seksualiteit en professionele nabijheid 637963/3382/2425/1/55
Studiegids

Omgaan met intimiteit, seksualiteit en professionele nabijheid 6

37963/3382/2425/1/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verbeek Mieke
Andere co-titularis(sen): Verjans Joël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel staan we stil bij ons eigen referentiekader, onze eigen handelingsverlegenheid/-bereidheid en professionele nabijheid. Wat maakt ons handelingsverlegen en wat maakt ons handelingsbereid? We onderzoeken dit a.d.h.v. ervaringsgerichte workshops. We gaan op zoek naar een benadering die het rationele overstijgt. We spreken samen over de complexiteit van intimiteit, relaties, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag.
 

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in relatie-opbouw: Ortho(ped)agogische basishouding en professionele relatie
De student benoemt de eigen handelingsverlegenheid en -bereidheid.
De student beschrijft hoe de eigen handelingsverlegenheid omgezet kan worden in handelingsbereidheid.
De student reflecteert op de eigen professionele nabijheid in relatie met de cliënt.
De student omschrijft de afstemming van de eigen professionele nabijheid i.f.v. de noden van de cliënt.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student benoemt a.d.h.v. de competentiechecklist (Hönig, 2017) de eigen competenties m.b.t. het omgaan met intimiteit, seksualiteit en professionele nabijheid.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student integreert theoretische kaders in reflectie op een casus m.b.t. handelingsverlegenheid en/of -bereidheid.
Ethische vaardigheden
De student reflecteert vanuit een ethisch perspectief op handelingsverlegenheid en/of -bereidheid.
De student reflecteert over het eigen referentiekader, waarden en normen m.b.t. handelingsverlegenheid, -bereidheid en professionele nabijheid.

Leerinhoud

- Invloed van eigen referentiekader en cultuur op handelingsverlegenheid, -bereidheid en begeleidershouding
- Handelingsverlegenheid versus handelingsbereidheid
- Verbaal en non-verbaal consent, sekswet
- Omgaan met intimiteit en seksualiteit bij verschillende doelgroepen (kinderen/jongeren, mensen met een beperkingen, ouderen,…)
- Visie en beleid… : Kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid
- Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
- Professionele nabijheid (o.a. KEUVEL-kader)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer op Digitap
Digitaal materiaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Individuele begeleiding0,16 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 10 minuten per student
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen62,84 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,001.Omschrijving van de toets: schriftelijke opdracht2.Toetsmethode: werkstuk3.Bron: Open boek4.Toetsmedium: schriftelijk5.Toetsmoment: eenmalig tijdens de lesweken6.Beoordelaar: lector7.Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)1pt: Tekststructuur (& lay-out)1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,001.Omschrijving van de toets: schriftelijke opdracht2.Toetsmethode: werkstuk3.Bron: Open boek4.Toetsmedium: schriftelijk5.Toetsmoment: indienen bij aanvang tweede examenperiode6.Beoordelaar: lector7.Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)1pt: Tekststructuur (& lay-out)1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl1pt: Correcte taal