Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Crisishulp en Criminologisch werk37968/3382/2425/1/31
Studiegids

Crisishulp en Criminologisch werk

37968/3382/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crisishulp en criminologisch werk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verreyken Sarah
Andere co-titularis(sen): Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Stage 2 OF eerder ingeschreven voor Stage 2 OF simultaan te volgen met Praktijk VV2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk VV2 OF simultaan te volgen met Praktijk O2 OF eerder ingeschreven voor Praktijk O2.

Korte omschrijving

In dit traject verdiep je je in de hulpverlening in crisissituaties en het omgaan met uitdagend gedrag, risicogedrag en hulpverlening bij misdrijven. Je krijgt inzicht in de onderliggende dynamieken van dit gedrag en gaat van daaruit op zoek naar handvatten voor begeleiding. Je diept enkele concrete problematieken uit die jou interesseren en/of waar je tegenaan bent gelopen op je stage. Aan de hand van de inzichten uit teksten, opnames en colleges ga je aan de slag tijdens het werkplekleren. Je past hier theorieën en methodieken toe op reële situaties en reflecteert over je eigen begeleidershouding hierin. Je kijkt ook kritisch naar het beleid in organisaties rond uitdagend- of risicogedrag, crisissituaties of grensoverschrijdend gedrag. In je portfolio breng je samen wat je tijdens heel dit proces hebt geleerd.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Vraagverheldering en analyse ondersteuningsvraag 
De student past orthopedagogische, sociologische, criminologische en psychologische modellen en theorieën toe om de ondersteuningsvraag te achterhalen van mensen die betrokken zijn bij of in aanraking komen met crisis, uitdagend gedrag of criminele feiten.
Deskundig in opvoeden begeleiden ondersteunen: Ondersteunt, organiseert en coördineert wonen, werken, leren en vrije tijd in de dagelijkse context van een individu of groep. Methodisch handelen.
De student onderzoekt interventies bij mensen die betrokken zijn bij of in aanraking komen met crisis, uitdagend gedrag of criminele feiten, en reflecteert hierop vanuit de geziene kaders en modellen.
Kritisch denken, levenslang en levensbreed leren, onderbouwd denken en handelen
De student beschrijft factoren op micro- meso- en macroniveau die een rol spelen bij de preventie, het tot stand komen, het voortduren, het escaleren en het herstel bij situaties die te maken hebben met crisishulp en criminologische hulpverlening.
Zelfregulering: Autonoom, intentioneel en proactief handelen, weerbaar, zelfzorg, reflecteren
De student reflecteert over het eigen denken, voelen en handelen m.b.t. thema’s uit de criminologie en crisishulpverlening aan de hand van de geziene inzichten uit de leerpaden, teksten en lessen.
De student reflecteert over houdingsaspecten die hem/ haar weerbaar maken in manieren van zelfzorg en zorg voor het team in uitdagende situaties.
Creatief denken en handelen
De student werkt creatieve en vernieuwende ideeën en mogelijkheden uit om de dienst- en hulpverlening nog beter te kunnen afstemmen op de noden van de doelgroep.
ICT basisvaardigheden, mediawijs en (digitale) (zorg) technologieën
De student verwerkt kritisch betrouwbare en relevante vakliteratuur in het digitale portfolio.
De student onderzoekt hoe digitale (zorg) technologieën een (vernieuwende) rol kunnen spelen in het zorg- en hulpverleningsaanbod.

Leerinhoud

- Denkkaders en methodieken vanuit de criminologische hulpverlening
- Denkkaders en methodieken rond crisishulpverlening
- Uitdiepen van concrete problematieken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag , problematisch druggebruik en verslavingszorg, uitdagend gedrag/agressie, risicogedrag, normoverschrijdend handelen en criminele feiten of als misdrijf omschreven feiten
- Beleid in organisaties rond crisis, uitdagend gedrag, normoverschrijdend handelen, druggebruik of seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
- Eigen begeleidershouding bij situaties van crisis, uitdagend gedrag, risicogedrag, grensoverschrijdend gedrag en/of normoverschrijdend handelen en criminele feiten of als misdrijf omschreven feiten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Teksten, audio/videofragmenten, slides … op Digitap
- Digitale leerpaden via Digitap
- Studiewijzer “Crisishulp en criminologische hulpverlening” 2024-2025 via Digitap
- Eigen notities uit de (gast)colleges

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Extra teksten, audio/videofragmenten, websites via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Individuele begeleiding0,50 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 30 minuten per student
Werkplekleren en/of stage45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toets
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap werk je gedurende het hele semester aan verschillende opdrachten. Deze plaats je in je digitale portfolio op digitap.
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,001.Omschrijving van de toets
Op basis van de instructies in de studiewijzer en op digitap herwerk je je digitale portfolio
2.Toetsmethode
Verslag
3.Bron
Open boek
4.Toetsmedium
Digitaal
5.Toetsmoment
Momentopname na proces
6.Beoordelaar
Lesgever

Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding vanaf sem 2)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal