Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Hulpverlening en organisatie VV37978/3382/2425/1/80
Studiegids

Hulpverlening en organisatie VV

37978/3382/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Adriaensens Joke, Demesmaeker Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 155,92 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Als praktijkgerichte orthopedagoog is het belangrijk om zicht te krijgen op de ruimere context waarin je werkt. Daarom reiken we je enkele handvatten aan om naar het functioneren van organisaties te kijken. Hierbij komen eerder technische aspecten aan bod, zoals de organisatiestructuur, maar ook de “zachtere” kant, zoals de organisatiecultuur en de missie. Je krijgt oog voor de onderlinge samenhang van al deze facetten en je leert de betekenis van deze aspecten kennen voor jezelf en de cliënten. Je maakt gebruik van de preventiepiramide van Deklerck om concrete voorstellen uit te werken om knelpunten in de organisatie zichtbaar te maken en/of weg te werken.
Daarnaast bekijken we wat een ‘goede’ beroepsuitoefening betekent voor een praktijkgerichte orthopedagoog. Dit is een ethische vraag met een juridische en maatschappelijke component. Wat zijn de rechten van de cliënt? Wat is het verschil tussen de wet en een deontologische code? Wanneer heb je beroepsgeheim? Hoe ga je om met een dossier? Mag je delicate informatie doorgeven? Dit leidt tot ethische dilemma's waarvoor geen pasklaar antwoord bestaat. Je leert argumentaties te onderbouwen. Hiervoor heb je kennis nodig van het juridisch kader waarbinnen je je als hulpverlener beweegt.
Je leert een kwalitatief verslag schrijven, gericht naar externen.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA- normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
De student bespreekt kritisch hoe een organisatie omgaat met verwerking persoonsgegevens en beroepsgeheim/discretieplicht.
De student gebruikt betrouwbare bronnen en kanalen om de regelgeving die van toepassing is op de casus op te zoeken.
De student analyseert organisaties in de non-profit sector naar hun missie, visie, organisatiestructuur en organisatiecultuur.
De student koppelt de leiderschapsstijl(en) aan de organisatiecultuur.
De student beschrijft de implicaties van de organisatiestructuur en organisatiecultuur voor het werk van de praktijkgerichte orthopedagoog.
De student maakt gebruik van de preventiepiramide om concrete voorstellen uit te werken om knelpunten in de organisatie zichtbaar te maken en/of weg te werken.
Ethische vaardigheden
De student past de leidraad ‘DenK’ toe in het omgaan met een ethisch dilemma in een organisatie.
Samenwerken en communiceren
De student schrijft een kwalitatief verslag voor externen.

Leerinhoud

Missie en visie van een organisatie
Organisatiestructuur (o.a. organigram)
Organisatiecultuur en leiderschapsstijlen
Regelgeving (decreet rechtspositie minderjarige, wetgeving bewindvoering, wet patiëntenrechten,…)
Zorgethiek, deontologie en de wet
Beroepsethiek (omgaan met ethische dilemma's in het werkveld)
Privacy, Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)
Beroepsgeheim en discretieplicht
Omgaan met verontrustende situaties op individueel niveau (o.a. artikel 458bis) en op organisatieniveau 
Preventiepiramide Deklerck

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer hulpverlening en organisatie via Digitap

Het leermateriaal is te vinden op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Individuele begeleiding0,33 uren
  • Opmerking: Individuele begeleiding = 20 min per student
Werktijd buiten de contacturen139,59 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken100,00Toetsmethode: individueel werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: individueel werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector
Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten (verdeling zie onder).
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal