Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
De duurzame organisatie VV38120/3382/2425/1/58
Studiegids

De duurzame organisatie VV

38120/3382/2425/1/58
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Walravens Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Project-VV 5 OF eerder ingeschreven voor Project-VV 5 EN simultaan te volgen met Hulpverlening en organisatie VV OF eerder ingeschreven voor Hulpverlening en organisatie VV.

Korte omschrijving

In “de duurzame organisatie” maak je kennis met de uitdagingen waar een organisatie in de 21e eeuw mee geconfronteerd wordt en hoe ze deze het hoofd kan bieden. Je leert hoe duurzaamheid en diversiteitsmanagement concreet kunnen worden gemaakt in een organisatie. Je gaat vanuit inzichten rond verandermanagement aan de slag rond een veranderproces in een concrete organisatie. Door adequate kwaliteitstechnieken blijf je werken aan permanente verbetering. Ten slotte mag je zelf creatief aan de slag rond sociaal ondernemen en stel je een pitch voor een project rond sociaal ondernemen voor aan een groepje medestudenten.
Bij dit alles heb je oog voor de impact op werknemers en de manier waarop je werknemers, vrijwilligers en andere stakeholders bij je organisatie kan betrekken. We gaan hierbij dieper in op een duurzaam vrijwilligersmanagement als kans om je organisatie te versterken. Ook financiële duurzaamheid vergeten we niet: je leert welke elementen deel kunnen uitmaken van de financiële mix in een organisatie en gaat in op een aantal aspecten waar je ook als praktijkgerichte orthopedagoog mee aan kan participeren (fondsenwerving, sponsoring, crowdfunding).
In dit boeiende olod maken we gebruik van leerpaden, colleges en gastcolleges. Je brengt zelf informatie in vanuit een concrete organisatie (stage, project of eigen (vrijwilligers)werk). Je gebruikt ook de input van medestudenten tijdens de lesmomenten. Het eindresultaat is een opdracht waarin je het geleerde toepast op deze concrete organisatie.

Begincompetenties (tekst)

De student past de spellings-en grammaticaregels correct toe in verslaggeving.
De student refereert conform de APA – normen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Deskundig in veranderingsprocessen: Organisatieniveau
Je formuleert kansen naar het genereren van financiële middelen dmv fondsenwerving, sponsoring en crowdfunding voor een organisatie en situeert deze binnen de financiële mix van de organisatie.
Je formuleert aanbevelingen om een veranderproces binnen een organisatie te optimaliseren.
Je beschrijft vanuit verschillende invalshoeken de uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid voor een concrete organisatie.
Je legt uit hoe je tijdens een veranderproces participatie kan organiseren en de rechten van werknemers kan vrijwaren.
Je formuleert aandachtspunten voor het optimaliseren van het vrijwilligersbeleid in een organisatie.
Creatief denken en handelen
Je stelt kwaliteitstechnieken voor die passen bij de missie, visie, cultuur en omgeving van een organisatie, gebaseerd op de theorie en good practices.
Cultuursensitief handelen
Je formuleert aandachtspunten voor een diversiteitsbeleid in een organisatie.
Samenwerken en communiceren
Je maakt een pitch voor een initiatief in het kader van sociaal ondernemen/innoveren, gericht op een afgebakende doelgroep (persona).

Leerinhoud

- Inleiding: de duurzame organisatie en zijn omgeving (maatschappelijk netwerk, doelgroepen, stakeholders, marketingmix, public relations, pitch)
- Duurzaamheid
- Diversiteit
- Sociaal ondernemen
- Financiën in social profit: de financiële mix en enkele concrete financieringsbronnen (fondsenwerving, sponsoring, crowd funding)
- Vrijwilligersmanagement
- Kwaliteitszorg
- Verandermanagement
- Rechten en plichten als werknemer en participatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Walravens, L. (2024). De duurzame organisatie (syllabus). Antwerpen: Universitas.
Leerpaden en aanvullend tekstmateriaal op Digitap.
Notities en input medestudenten vanuit de colleges.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Achtergrondinformatie op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen124,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,001.Omschrijving van de toets
In een individuele opdracht pas je de inzichten uit dit opleidingsonderdeel toe op een reële organisatie. De opdracht bestaat uit schriftelijke deelopdrachten en een digitale opdracht (filmpje). Voor de onderdelen kwaliteitszorg, duurzaamheid en sociaal ondernemen maak je ook gebruik van de input van medestudenten tijdens de lesmomenten maar je werkt de projectopdracht individueel uit. Er is geen groepswerk buiten de lesmomenten voorzien.
2.Toetsmethode: Individueel werkstuk dat bestaat uit een aantal deelopdrachten.
3.Bron: Open boek
4.Toetsmedium: Schriftelijk en Digitaal (filmpje)
5.Toetsmoment: Eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: Beoordeling door lector
7. Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,001. in de tweede examenperiode herwerkt de student de opdracht uit de eerste examenperiode. Feedback kan enkel worden gevraagd op het inzagerecht.
De student haalt de instructies voor het herwerken van de opdracht zelf op via Digitap na het inzagerecht.
2.Toetsmethode: Individueel werkstuk dat bestaat uit een aantal deelopdrachten.
3.Bron: Open boek
4.Toetsmedium: Schriftelijk en Digitaal (filmpje)
5.Toetsmoment: Eenmalig tijdens de lesweken
6.Beoordelaar: Beoordeling door lector
7. Voor taal- en vormfouten worden er binnen de opleiding orthopedagogie tot 4 punten afgetrokken op schriftelijke opdrachten .
1pt: Afspraken rond de opdracht (met bronvermelding)
1pt: Tekststructuur (& lay-out)
1pt: Formulering: doelgerichte, professionele schrijfstijl
1pt: Correcte taal