Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Personen- en familierecht/415356/3383/2425/1/38
Studiegids

Personen- en familierecht/4

15356/3383/2425/1/38
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): D'Espallier Thomas, Van den Bossche Tessa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.05.2025 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studie van het juridisch statuut van de persoon zelf en in zijn relatie tot de familie van bij de geboorte tot het overlijden.

Begincompetenties (tekst)

De student dient in het wetboek opzoekingen te kunnen verrichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student past het afstammingsrecht toe op een casus.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm personen- en familierecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het Personen en familierecht.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student schetst de principes van bemiddeling in familiale aangelegenheden en licht ze toe.
De student legt uit wanneer iemand rechtsonbekwaam verklaard wordt en welke gevolgen hieraan verbonden zijn.
De student duidt de actuele samenlevingsvormen en hun juridische consequenties adhv een casus.
De student duidt de uitoefening van het ouderlijk gezag adhv een casus.
De student benoemt en duidt de basisprincipes van het Personenrecht, het Gezins- en familierecht.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van Personen en familierecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake personen- en familierecht op.

Leerinhoud

1. Inleiding tot het personenrecht
2. Het bestaan van de persoon
3. De staat van de persoon
4. De identificatie van de persoon
5. Registratie en publiciteit
6. De persoonlijkheidsrechten
7. De nationaliteit
8. Dwangopneming van geesteszieken
9. Inleiding tot de onbekwaamheid
10. Rechtsonbekwamen
11. Minderjarigen
12. Onbekwame en beschermde meerderjarigen
13. Inleiding tot het gezins- en familierecht
14. Inleiding tot het verticale gezins- en familierecht
15. De oorspronkelijke of declaratieve afstamming
16. De adoptieve of constitutieve afstamming: adoptie
17. Afgesplitste afstamming
18. Verwantschap
19. Aanverwantschap
20. Onderhoudsrecht
21. Gezag en contact
22. Inleiding tot het horizontale familierecht
23. Huwelijk
24. Wettelijke samenwoning
25. Feitelijke samenwoning

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Compendium Personen en FamilierechtVerplicht€ 54,00
 • Auteur: P. SENAEVE
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)78,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)66,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.