Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Frans II15261/3383/2425/1/09
Studiegids

Frans II

15261/3383/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Orgielewski Yvona
Andere co-titularis(sen): Van Hecke Kristina
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Frans I/1-2 EN eerder ingeschreven voor Frans I/3-4.

Korte omschrijving

Het gebruik van de Franse taal wordt verder verfijnd en aanpast aan verschillende economische en juridische situaties/doelgroepen

Begincompetenties (tekst)

•Software pakketten (Word, Excell, PowerPoint)
•Vlot en gericht informatie opzoeken in verschillende bronnen

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student stelt een bedrijf in het Frans voor.
De student gebruikt meer gevarieerde Franse terminologie
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student verschaft juridische informatie aan een breed Franstalig publiek.
Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student schrijft een juridische brief in het Frans.
De student weerlegt een argument in het Frans.
De student schrijft en spreekt grammaticaal correct.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student gebruikt audio-visuele middelen.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student maakt een virtuele cv en schrijft een sollicitatiebrief
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student becommentarieert op een professionele manier cijfer- en beeldmateriaal in het Frans.
De student analyseert een complex Franstalig vonnis

Leerinhoud

•Uitbreiding van de economische en socio-juridische terminologie aan de hand van vakgerichte teksten  
•Uitbreiding van de handelscorrespondentie: juridisch advies geven aan een leek, verzekeringen, klacht 
•Een vonnis analyseren 
•Verschillende types contracten bespreken 
•Rechten en plichten van juridische personen bestuderen 
•Rechten en plichten van de consument bestuderen
•Werkgerelateerde thema's en situaties behandelen   
•Analyse van juridische en handelsdocumenten 
•Becommentariëren en analyseren van een geschreven, auditief of visueel document
•Verder werken aan de logische en structurele opbouw van een tekst (geschreven of gesproken) 
•Grammatica uit 1 RP verder toepassen in mondelinge en schriftelijke communicatie
•Uitdieping en toepassing van grammaticale thema's 

Studiematerialen (lijst)

Lexique juridique via DigitapVerplicht
MediaVerplicht
CursusVerplicht
woordenboekVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: Digitaal examen: 1u
  De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk of digitaal examen met kennis-, inzichts-, toepassings- en open vragen.

Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.