Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Criminologie en politiewezen/134505/3383/2425/1/40
Studiegids

Criminologie en politiewezen/1

34505/3383/2425/1/40
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Academic
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Lauwers Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Strafrecht/3 EN eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een algemene inleidende beschouwing van de criminologische wetenschap. Daarnaast wordt het ontstaan van het politielandschap tot vandaag en de organisatie van het huidig politiebestel bestudeerd.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis strafrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student benoemt de verschillende taken/opdrachten van de politie benoemen en licht ze verder toe.
De student plaatst en duidt de criminologische wetenschap binnen de mens- en maatschappijwetenschappen.
De student schetst de organisatie van huidig politiebestel.
De student schetst het ontstaan en de evolutie van het politielandschap tot op vandaag.
De student schetst en nuanceert criminaliteit in het algemeen en criminaliteitsfenomenen in het bijzonder in zijn context.
De student herkent de criminologisch onderbouwde theoretische modellen en benoemt ze in actuele literatuur.
De student licht toe hoe victimisaties ontstaan en welke gevolgen dat op het slachtoffer kan hebben.

Leerinhoud

- algemene inleidende beschouwingen van de criminologische wetenschap: criminaliteitsdefinities, studiedomein van de criminologie, haar wetenschappelijke status, het verschil tussen theoretische en toegepaste criminologie, concipiëring van criminaliteit 
- strafbaarstelling van gedragingen door overheid: invloed van ideologieën, belangengroepen en haar economische rol alsook de functies van strafwetten
- de verschillende benaderingen van strafbaar gestelde gedragingen
- bespreking van victimisaties vanuit oorzaak, omvang en aarde
- aandacht voor het aspect onveiligheidsgevoelens m.b.t. criminaliteit
- algemeen overzicht van de voormalige politiediensten in historisch perspectief
- het product van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus
- haar kerntaken, structuur, organisatie, overheden en haar referentiekader

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ΒΌ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen99,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling examen
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.