Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Deontologie en politielandschap38836/3383/2425/1/48
Studiegids

Deontologie en politielandschap

38836/3383/2425/1/48
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Crime & Justice Police
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Leens Roselien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Verkeer en interventie EN simultaan te volgen met Recherche EN eerder ingeschreven voor Strafrecht/3 EN eerder ingeschreven voor Strafprocesrecht/4.

Korte omschrijving

Onderdeel bestuurlijke en gerechtelijke politie:
De student begrijpt de algemene principes van het recht en heeft een algemene visie inzake de gerechtelijke en administratieve overheden en de andere actoren die activiteiten in verband met de openbare veiligheid en de rechtspraak uitoefenen.


Onderdeel WPA: wet op het politieambt

Onderdeel GAS: Gemeentelijke Administratieve Sanctie

Onderdeel deontologie:
zich houden aan de gewenste politionele deontologie en identificeren van de gedragingen die een disciplinair of strafrechtelijk gevolg kunnen hebben

Aanwezigheid voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel is verplicht.

Begincompetenties (tekst)

Om dit opleidingsonderdeel aan te vatten is geen bijzondere voorkennis noodzakelijk. 
Een lerende houding en participatie en openstaan voor feedback zijn vereist.
Aanwezigheid is verplicht voor alle onderdelen van dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student koppelt artikels uit de deontologische code aan concrete casussen;
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student kadert de werking van de politie binnen een democratische rechtsstaat en illustreert dit aan de hand van internationale verdragen en de Belgische grondwet;
Behandelt complexe casussen binnen het domein van straf- en strafprocesrecht oplossingsgericht, met kennis van de werkwijze van zowel justitionele diensten als de politiediensten en de interactie tussen beide.
De student kadert de bestuurlijke en gerechtelijke opdrachten van de politie binnen de Belgische politiewetgeving, met aandacht voor de bepalingen inzake de verwering van bestuurlijke en gerechtelijke informatie;
De student omschrijft het verloop van een strafonderzoek en illustreert dit met relevante wettelijke bepalingen;
De student omschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de belangrijkste bestuurlijke overheden en illustreert deze met relevante wettelijke bepalingen;
De student omschrijft wat excellente politiezorg betekent a.d.h.v. basisbegrippen zoals GGPZ, IGPZ, OVB en MV en hun onderlinge link;
De student formuleert de zes stappen naar excellente politiezorg;
De student herkent normafwijkend gedrag van politieambtenaren en rechtvaardigt standpunten o.b.v. geldende regels;
De student omschrijft de bevoegdheden die in de wet op het politieambt (WPA) beschreven staan en illustreert deze aan de hand van concrete optreden van de geïntegreerde politie;
De student onderscheidt opdrachten en bevoegdheden van de verschillende kaders van de geïntegreerde politie;
De student plaatst de GAS-wetgeving binnen het regelgevende kader;
De student beschrijft de werking van de GAS-wetgeving en de verschillen en uitzonderingen per gemeente.

Leerinhoud

Onderdeel bestuurlijke en gerechtelijke politie (8u):
1. inleiding: begrippenkader - rechtsbronnen
2. bestuurlijke politie
3. gerechtelijke politie

Onderdeel WPA: wet op het politieambt (12u)

Onderdeel Deontologie (8u):
1. inleiding: begrippenkader - controle op politiediensten - interne en externe controle op politie - integriteit - integriteitsbeleid
2. deontologische code
3. dillemmatraining

Onderdeel GAS (4u)

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Cursusmateriaal van de politieschoolVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bestuurlijke en gerechtelijke politie (25%): schriftelijk
Deontologie (25%): schriftelijk en mondeling
WPA (38%): schriftelijk
GAS (12%): schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bestuurlijke en gerechtelijke politie (25%): schriftelijk
Deontologie (25%): schriftelijk en mondeling
WPA (38%): schriftelijk
GAS (12%): schriftelijk