Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Mobilité juridique/339015/3383/2425/1/23
Studiegids

Mobilité juridique/3

39015/3383/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Orgielewski Yvona
Andere co-titularis(sen): Pellens Ann, Storme Caroline
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 17.02.2025 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 430,00

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Frans I/1-2 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Frans I/3-4) EN (simultaan te volgen met Frans II OF eerder ingeschreven voor Frans II).

Korte omschrijving

De tweedejaarsstudenten van de AP-Hogeschool worden klaargestoomd om in een internationale omgeving te werken waarin aanpassing en flexibiliteit de vereiste kenmerken zijn. Maar waarvoor tevens kennis, inleving en begrip van de andere cultuur belangrijke componenten vormen. Dit opleidingsonderdeel vindt plaats in het buitenland. Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

- Vlot en doelgericht informatie opzoeken, opnemen en delen met anderen (mondelijk en schriftelijk). 
- Communicatief een meewerkend zijn.
- Creatief zijn en over een open geest beschikken.
- Analytisch en synthetisch te werk gaan.
- Software pakketten beheersen.
- Kritische kijk op de wereld hebben.
- Professionele houding aannemen (stipthheid, verzorgd voorkomen, zich houden aan de gemaakte afspraken).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student brengt mondeling een synthetisch verslag in het Frans
De student hanteert verschillende taalstrategieën in diverse situaties
De student spreekt en schrijft vloeiend Frans zowel in professionele als in informele context
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student houdt zich aan de gemaakte afspraken.
maakt effectief en efficiënt gebruik van gangbare ICT-toepassingen en courante softwarepaketten;
De student past ICT-middelen toe.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student gedraagt zich zelfstandig en flexibel.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student toont aan dat hij zich aan een multiculturele omgeving kan aanpassen.
De student benadert en begrijpt een situatie of probleem vanuit en andere culturele invalshoek
De student formuleert zijn mening over internationale juridische vraagstukken op duidelijke wijze
De student vergelijkt de beroepsuitoefening in zijn thuisland met die in een ander land.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student leidt een groep.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel vindt plaats op Franstalig grondgebied, deels, in Brussel (in samenwerking met EPHEC) maar hoofdzakelijk in Frankrijk. Telkens worden er bezoeken en opdrachten voorzien waarbij de student diverse situaties beleeft en daardoor een ander aspect van de taal hanteert.

De nadruk wordt gelegd op de mondelinge communicatie gebaseerd op een grondige schriftelijke voorbereiding. Een echt taalbad in al zijn mogelijke vormen (spontaneïteit, doelgerichtheid).In tweede zit is er een gelijkaardige opdracht; ook op Franstalig grondgebied.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,17 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,87 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Een schriftelijke evaluatie (30%) voor en na de voorziene activiteiten. Zie studiewijzer. Deelname is verplicht.
Een mondelinge evaluatie (70%), tijdens en na de activiteiten. Zie studiewijzer. Deelname is verplicht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Een gelijkaardige opdracht.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.