Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Legal mobility25408/3383/2425/1/75
Studiegids

Legal mobility

25408/3383/2425/1/75
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Business Law
  • Crime & Justice Academic
  • Crime & Justice Police
  • Public Law
  • Real Estate Manager
  • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decock Erika
Andere co-titularis(sen): Adriaenssens Kristine, Baekeland Christophe, Baeyens Jasmien, De Grave Jennifer, Dens Cathérine
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 128,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 700,00

Volgtijdelijkheid

pas te volgen in jaar van afstuderen EN (geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels I OF (geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels I/1-2 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels I/3-4)) EN (geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels II OF (geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels II/1-2 EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Engels II/3-4)) EN geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Mobiliteit: Mobilité juridique.

Korte omschrijving

De student hanteert algemeen en juridisch Engels als lingua franca in een internationale context. Dit opleidingsonderdeel vindt plaats in het buitenland. Wanneer je ingeschreven bent voor dit opleidingsonderdeel impliceert dit dat er voor jou een reservering wordt gemaakt en dien je de kosten die aan het opleidingsonderdeel verbonden zijn te betalen (vervoer, verblijf, ...). Kosteloos uitschrijven kan maar tot de grensdatum van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

De student volgde met succes 'Engels II/1&2' en 'Engels II/3&4'.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student presenteert in groep een juridisch onderwerp in het Engels.
De student hanteert professionele woordenschat in het Engels
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student presenteert in groep een juridisch onderwerp in het Engels.
De student verwerkt grondig informatie over een welbepaald juridisch onderwerp gelinkt aan de afstudeeroptie.
De student licht een juridisch onderwerp mondeling toe in het Engels.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student reflecteert over een internationale ervaring in een verslag in correct Engels.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student verwerkt grondig informatie over een welbepaald juridisch onderwerp gelinkt aan de afstudeeroptie.
Voert zijn/haar taak zelfgestuurd en nauwkeurig uit: toont initiatief, creativiteit en doorzettingsvermogen en werkt oplossingsgericht.
De student heeft voldoende draagkracht om zich staande te houden in stressvolle situaties.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student vergelijkt de Belgische wetgeving met wetgeving van een ander Europees land inzake een concreet juridisch onderwerp.
De student vormt zich een eigen mening over internationale onderwerpen en uit die in correct Engels
De student vergelijkt de beroepsuitoefening in zijn thuisland met die in een ander land.
De student maakt gebruik van sociale vaardigheden (social English, beleefdheid, initiatief nemen e.d.) in een internationale context.
Werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich.
De student gedraagt zich verantwoordelijk.

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel vindt plaats in het buitenland en kan volgende aspecten omvatten:

 • Uitdieping van juridische thema's.
 • Professionele groepspresentatie.
 • Reflectie d.m.v. een groepsverslag.
 • Zelfreflectie over internationale competenties.
 • Hoor- en werkcolleges over juridische thema's gegeven door buitenlandse docenten.
 • Workshop met internationale studenten.
 • Culturele excursies.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio40,00zie studiewijzer voor meer info
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Zie studiewijzer voor meer info.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Verhandeling van 30 blz. in het Engels over een internationaal juridisch onderwerp met presentatie en verdediging voor een jury.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.