Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Juridische vaardigheden II/435173/3383/2425/1/54
Studiegids

Juridische vaardigheden II/4

35173/3383/2425/1/54
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Denayer Toon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.05.2025 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 45 studiepunten afgewerkt hebben EN geslaagd voor Juridische vaardigheden I/2.

Korte omschrijving

De student wordt aan de hand van verschillende deelopdrachten getoetst op zijn mogelijkheid om de verworven juridische kennis, inzicht & vaardigheden in de praktijk om te zetten. Deze deelopdrachten omvatten concrete en actuele casussen, analyses van rechtspraak en actuele juridische/sociologische/politieke stellingen. Studenten worden hierbij enerzijds getoetst op de wijze waarin zij juridisch onderzoek voeren, juridisch inzicht verwerven in de opgelegde problematiek en dit op een begrijpbare, heldere, taalkundig correcte, inhoudelijk correcte en structurele wijze uitschrijven voor het bestemde doelpubliek. Taalvaardigheid (zowel mondeling als schriftelijk) en punctualiteit zijn hierbij steeds belangrijk.

Tot slot leert de student om verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen professionele ontwikkeling, zelfstandig tendensen op te volgen in functie van de eigen professionele ontwikkeling en deze nieuwe inzichten te integreren.

Voor meer informatie verwijzen we naar Digitap, en dit zowel naar de Cursus Juridische Vaardigheden II/4 als naar de rubriek "Evaluatie".

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De student past de Nederlandse spelling en grammaticaregels correct toe.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student vat de essentie van de uitspraak bevattelijk, duidelijk gestructureerd en op een juridisch correcte (schrijf)wijze samen.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student distilleert de rechtsvraag uit hogere rechtspraak (Cass, GwH, RvS)
De student verricht opzoekingswerk, maakt daarbij gebruik digitale juridische databanken en distilleert daaruit de relevante rechtsleer en rechtspraak.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student schrijft een annotatie (noot) onder een arrest van de hogere rechtspraak.
De student schrijft een juridische tekst (ingebrekestelling, verzoekschrift, dagvaarding, conclusie, …) en hanteert een schrijfstijl die ook voor een niet-jurist vlot leesbaar is.
De student omschrijft de relevante rechtsvraag bij het uitwerken van een korte annotatie, die wetenschappelijk onderbouwd is met Belgische, Europese en/of internationale regelgeving, rechtspraak, en dit op een correcte wijze (overeenkomstig het PAV-principe en de V&A regels) en verwijst hierbij naar de geraadpleegde en verwerkte rechtsbronnen.
De student legt verbanden tussen gelijkluidende bronnen en theorieën, of tegenovergestelde standpunten en verwerkt deze op een coherente manier.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Juridische Vaardigheden analyseert met de studenten op een praktijkgerichte wijze (1) buitenprocedurele stukken (bv. regelgevende normen, ingebrekestellingen, brieven, e-mails, adviezen, overeenkomsten, ...), (2) procedurele stukken (bv. verzoekschriften, dagvaardingen, conclusies, vonnissen en arresten, ...) en (3) andere stukken (bv. nieuwsberichten in de media).

Op deze wijze wil de docent de theorie overstijgen en datgene wat de studenten reeds hebben aangeleerd toepassen in concrete dossiers/gevallen in de praktijk. Zo leren de studenten dat de theorie en de praktijk aanzienlijk kunnen verschillen en hoe zij hun theoretisch verworven kennis praktisch kunnen aanwenden om problemen op te lossen. Om dit te gebruiken zal er gebruik worden gemaakt van casestudies en praktijkgerichte problemen en vragen die de studenten onder coaching van de docent zelf zullen moeten oplossen.

Tevens tracht dit opleidingsonderdeel ook bij te dragen aan het helder en duidelijk schriftelijk en mondeling formuleren van een juridisch standpunt of oplossing.

Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot het bevorderen van de verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, om zelfstandig tendensen op te volgen in functie van de eigen professionele ontwikkeling, en vervolgens deze nieuwe inzichten te integreren.

Studiematerialen (lijst)

CursusVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Schrijfven van een juridische tekst en schrijven van een annotatie. Voor meer informatie zie Digitap.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Schriftelijk examen. Voor meer informatie zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen. Voor meer informatie zie Digitap.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.