Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Arbeidsrecht/135533/3383/2425/1/72
Studiegids

Arbeidsrecht/1

35533/3383/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
  • Microcredential Business & Recht (Insurance, Social Law of Sustainable Business)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kasprzak Ernie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 30.09.2024 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel beoogt inzicht te verschaffen in de verschillende aspecten van het Belgische arbeidsrecht.

Begincompetenties (tekst)

Kennis van
•Burgerlijk Recht
•Gerechtelijk gerecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student omschrijft arbeidsrechtelijke begrippen.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past het algemene burgerlijke recht toe waar het arbeidsrecht geen specifieke afwijkende regels voorziet.
De student past de rechtsregels ivm arbeidsrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het arbeidsrecht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student past de hiërarchie van de rechtsbronnen in het Arbeidsrecht toe.
De student analyseert een probleemsituatie die zich aandient in de relatie werkgever-werknemer.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student ontwart en ontleedt in praktijksituaties de (diverse, mogelijke) problemen van arbeidsrecht en formuleert daarbij geschikte en sluitende oplossingen om deze problemen te vermijden of deze problemen te remediëren.

Leerinhoud

•Kort algemeen historisch overzicht van de ontwikkeling van het Sociale Recht in België.
•Overzicht van de bronnen van het Arbeidsrecht en de hiërarchie daarin..
•Bespreking van het toepassingsgebied van de Arbeidsovereenkomstenwet : wat is een arbeidsovereenkomst, met uitgebreide aandacht voor het begrip "ondergeschikt verband".
•Aangaan van de Arbeidsovereenkomst - geldigheids-en vormvereisten.
•Bespreking van de diverse soorten arbeidsovereenkomsten naargelang de beoogde arbeid (vnl. onderschied bedienden-werklieden, handelsvertegenwoordigers, …), naargelang de duur (onbepaalde - bepaalde duur) en naargelang de omvang van het werk (voltijds-deeltijds)
•Bespreking van de specifieke regelen van deeltijdse arbeid.
•Bespreking van enkele specifieke bedingen, o.a. proefbeding, concurrentiebeding, scholingsbeding,...
•Bespreking van de rechten en plichten van de werkgever, met tevens aandacht voor de regeling rond internetcontrole, fouillering door de werkgever en de regeling van pesten op het werk.
•Bespreking van de rechten en plichten van de werknemer.
•Bespreking van de aansprakelijkheid van werkgever en werknemer.
•Bespreking van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst : o.a. de diverse schorsingsgronden met de bijhorende regeling van al dan niet gewaarborgd loon en de al dan niet voorziene ontslagbescherming.
•Bespreking van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met zowel aandacht voor de algemene civielrechtelijke beëindigingswijzen als voor de arbeidsrechtelijke wijzen, met voornamelijk aandacht voor ontslag, opzegging, ontslag wegens dringende reden.
•Bespreking van tijdskrediet.
•Bespreking van de regeling van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers.
•Bespreking van het arbeidsreglement Bespreking van de regeling van de betaalde feestdagen.
•Bespreking van de Arbeidswet, met voornamelijk aandacht voor bepaalde arbeidsverboden, de regeling van arbeidsduur en arbeids-en rusttijden, overloon, nachtarbeid, moederschapsbescherming.

Studiematerialen (lijst)

Arbeidsrecht toegepastVerplicht
  • Auteur: Dirk Heylen en anderen
Wetboek sociaal recht voor studentenVerplicht€ 25,50
  • Auteur: F. HENDRICKX,D. PIETERS, M. RIGAUX, P. SCHOUKENS, O.VANACHTER, K. VAN dEN LANGENBERGH, e.a.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
WebsiteVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen, theorie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00schriftelijk examen: toepassen van de theorie adhv casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00schriftelijk examen, theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen: toepassen van de theorie adhv casus

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.