Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Erfrecht/429481/3383/2425/1/41
Studiegids

Erfrecht/4

29481/3383/2425/1/41
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaenssens Kristine, Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 05.05.2025 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 107,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Personen- en familierecht/4) EN (eerder ingeschreven voor Familiaal vermogensrecht/2 OF simultaan te volgen met Familiaal vermogensrecht/2).

Korte omschrijving

Een uitgebreid overzicht van de regels van het wettelijk erfrecht in verschillende situaties alsook de vereffening-verdeling van nalatenschappen.

Begincompetenties (tekst)

Beschikken over een grondige basiskennis burgerlijk recht: o.a. rond verbintenissen, contracten, familiaal vermogensrecht, personen- en familierecht en bronnenstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft een advies inzake familiale vermogensplanning.
De student geeft een advies over de inhoud en de vorm van een testament.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student omschrijft de positie van een algemene en bijzondere legataris.
De student omschrijft het verschil in rechtspositie tussen de gehuwden en de samenwonenden (wettelijke of feitelijke).
De student legt verbanden tussen wettelijke bepalingen van het erfrecht en gerelateerde materies als de fiscale gevolgen van vermogensplanning.
Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student past de rechtsregels ivm Familiaal vermogensrecht correct toe bij het ontleden en beoordelen van een juridische vraagstelling m.b.t. het Familiaal vermogensrecht.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student vereffent zelfstandig nalatenschappen, ook bij minder courante familiesituaties.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student stelt een fictieve massa samen en gaat over tot de inbreng en de inkorting.

Leerinhoud

•Openvallen van de nalatenschap ( (ogenblik, afwezigen, plaats, formaliteiten)
•Bekwaamheid om te erven (bestaan, niet onwaardig zijn)
•Toebedeling van de nalatenschap (orde, lijn, graad, plaatsvervulling, kloving)
•Toebedeling in vier erforden
•Erfrecht en adoptie
•Erfrecht van de langstlevende echtgenoot en langstlevende samenwonende partner
•Rechten van de staat
•Reserve (historiek, omvang beschikbaar deel, gevallen van samenloop)
•De rekenboedel (samenstelling, aanrekening van giften, inkorting)
•Giften aan erfgenamen: inbreng en toerekening
•Oefeningen: Vereffening-Verdeling van de nalatenschap
•De erfovereenkomstStudiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
CursusVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)84,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)23,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)66,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen
Voor 8 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht (erfrecht, vermogensplanning en gerelateerde materies; zie leerdoelen 1,2 en 3)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Voor 12 punten: toepassingsopdracht rond de vereffening van nalatenschappen (zie leerdoel 4). Criteria: inzichtelijke uitwerking, correcte vereffening.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Schriftelijk examen
Voor 8 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht (erfrecht, vermogensplanning en gerelateerde materies; zie leerdoelen 1,2 en 3)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Voor 12 punten: toepassingsopdracht rond de vereffening van nalatenschappen (zie leerdoel 4). Criteria: inzichtelijke uitwerking, correcte vereffening.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.