Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Verg. studie sociale zekerheid E.U./215614/3383/2425/1/80
Studiegids

Verg. studie sociale zekerheid E.U./2

15614/3383/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Social Law Consultant
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Roels Bart
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 02.12.2024 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding sociaal recht/1.

Korte omschrijving

In de Europese Unie behoort de sociale zekerheid tot de bevoegdheid van de Lidstaten. Zodoende zijn er op dit ogenblik evenveel verschillende sociale zekerheidssystemen als Lidstaten. De taak van de Europese Unie is voornamelijk de coordinatie van deze systemen met het oog op het vrij verkeer van personen (hard law). Bovendien tracht zij via de open methode van coördinatie (OMC) gemeenschappelijke doelstellingen voor de sociale bescherming en sociale integratie te bereiken (soft law).

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van het eigen nationale recht en van de Engelse taal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert professioneel binnen de beroepscontext in het Nederlands, Frans en Engels en dit zowel schriftelijk als mondeling.
De studenten delen de gevonden informatie inzake de sociale zekerheid in de EU helder mee aan de andere studenten.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van het sociaal recht oplossingsgericht.
De studenten situeren sociale zekerheidsstelsels van de EU landen in hun nationale en Europese context.
De studenten tonen doorzettingsvermogen en probleemoplossend denken bij het zoeken van relevante informatie m.b.t. het eigen en andere stelsels.
De studenten tonen een kritische ingesteldheid ten aanzien van de verschillende systemen en benaderingen van sociale zekerheids- en arbeidswetgeving binnen de EU.
De studenten toont bewustzijn van het feit dat er op het domein van de sociale zekerheid (nog) weinig harmonisatie van wetgeving bestaat.

Leerinhoud

•Organisatie van de sociale zekerheid in de diverse EU landen.
•Historiek, filosofie en sociaal-economische context van de verschillende systemen.
•Beoordeling van de diverse strekkingen in de sociale zekerheidssystemen.
•De rol van de Europese Unie in de coördinatie en harmonisatie van de diverse systemen.

Studiematerialen (lijst)

Publicaties van de Europese UnieAanbevolen
Aanbevolen studiemateriaal: EC Employment LawAanbevolen
 • Auteur: Barnard Catherine
Aanbevolen studiemateriaal: Introduction into the Basic Principles of Social SecurityAanbevolen
 • Auteur: Pieters Danny
Aanbevolen studiemateriaal: The Social Security System of the States Applying for Membership of the European UnionAanbevolen
 • Auteur: Pieters Danny
Aanbevolen studiemateriaal: The Social Security Systems of the Member States of the European UnionAanbevolen
 • Auteur: Pieters Danny
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
 • Opmerking: De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen79,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Paper (10 punten) en presentatie (10 punten). De studenten worden geëvalueerd op de inhoud en verwerking van de opgezochte informatie, hun presentatievaardigheid en de beantwoording van vragen na afloop van de presentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De student dient zijn/haar opzoekingswerk opnieuw en grondiger te doen en een herwerkte tekst in te dienen. Hij wordt enkel gequoteerd op de paper.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.