Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Agogiek voor sociaal werk36376/3384/2425/1/15
Studiegids

Agogiek voor sociaal werk

36376/3384/2425/1/15
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het sociaal werk, trajectschijf 1
 • Graduaat maatschappelijk werk (Antwerpen)
  Keuzepakket:
  • Keuzevak 2e jaar
 • Graduaat maatschappelijk werk (Mechelen)
  Keuzepakket:
  • keuzevak 2e jaar
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Tops Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 84,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Methodisch handelen OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Methodisch handelen.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘Agogiek voor sociaal werk’ biedt een veelzijdige inleiding op de theorie van en de thema’s uit de veranderkundige. Er wordt ingegaan op uiteenlopende onderwerpen die met beïnvloeding van het gedrag en het welzijn van anderen te maken hebben. Vanuit een wetenschappelijk kader worden een aantal vragen beantwoord: Wat is verandering? Wat zijn gangbare concepten van verandering en hoe gaan we met verandering om? Wat komt er kijken bij veranderingsprocessen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden/ dus op micro-, meso- en macroniveau? Welke invalshoeken voor verandering bestaan er, die relevant zijn voor de sociaal werker? De diverse kaders uit dit opleidingsonderdeel, nodigen je uit tot kritisch nadenken over uiteenlopende kwesties. De praktijk van de sociaal werker staat steeds centraal. Je behandelt de theorie aan de hand van concrete voorbeelden en leidt er de consequenties voor het agogisch handelen uit af.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene begincompetenties AP Sociaal Werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR2_De bachelor sociaal werk beheerst en evalueert basismethoden voor het sociaal-agogisch handelen in functie van het krachtgericht ontwerpen en begeleiden van duurzame veranderingsprocessen op verschillende levensdomeinen.
Je beschrijft de relevantie van agogiek als conceptueel kader voor het sociaal werk.
Je verklaart basisbegrippen uit de agogiek en uit de verschillende invalshoeken voor agogische verandering.
Je beschrijft de uitgangspunten van verschillende agogische theorieën en van het agogisch proces.
Je beschrijft de uitgangspunten van het agogisch proces.
Je past inzichten uit verschillende agogische theorieën toe op een casus.
Je relateert agogische inzichten in individuele verandering aan de grondhouding van de sociaal werker.
Je relateert agogische inzichten in verandering in organisaties aan de grondhouding van de sociaal werker.

Leerinhoud

Onderstaande thema's komen aan bod in dit opleidingsonderdeel:

 • Begrip 'agogiek'
 • Begrip 'verandering'
 • Psychosociaal functioneren van de mens op micro-, meso- en macroniveau
 • Veranderingsprocessen bij individuen en de rol van de sociaal werker
 • Agogische beroepen
 • Het agogisch proces
 • Rol van gesprekstechnieken
 • Methodische werkwijze van de agoog
 • Verandering binnen organisaties

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Voor de verandering. Agogische basiskennis voor sociaal werk.Verplicht€ 33,95
 • Auteur: Brinkman-Noordhoff
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)6,00 uren
 • Omschrijving: Begeleiding leerpaden
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Voor meer specifieke info en richtlijnen zie studiewijzer.