Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Statistiek 13428/3386/2425/1/22
Studiegids

Statistiek 1

3428/3386/2425/1/22
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de orthopedagogie
    Keuzepakket:
    • Keuzepalet extra muros
  • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hellemans Yannick
Andere co-titularis(sen): Belmans Eline, De Vroede Tine, Lacor Bram, Michiels Bart, Van Eyck Julie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe kom je van een grote hoeveelheid gegevens tot een synthese? Hoe trek je correct conclusies op basis van cijfermateriaal? Hoe kan je gegevens correct bewerken en verwerken, interpreteren en voorstellen?
In statistiek 1 leer je de verschillende begrippen en technieken uit de beschrijvende statistiek kennen. We gaan in op verschillende maten van centrale tendentie (gemiddelde, mediaan...), spreidingsmaten (variantie, standaarddeviatie...) en frequentieverdelingen. Ook de verdeling van gegevens (normale verdeling, scheefheid van verdeling) en de meetniveaus komen aan bod. Tenslotte bespreken we de relatie tussen variabelen (correlatie, regressie). Werkcolleges (dagtraject) en online aangeboden oefeningen (avondtraject) helpen je om de verschillende technieken onder de knie te krijgen en scherpen je vaardigheden in SPSS aan.
Statistiek 1 hangt nauw samen met psychodiagnostisch werken 1: de begrippen en technieken die je leert hanteren, heb je nodig om op een correcte manier aan de slag te gaan met psychodiagnostische tests.

In de avondopleiding wordt dit olod aangeboden in blended leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Praktijkonderzoek
de diverse (7) fasen van het onderzoek weergeven
de kenmerken van diverse beschrijvende statistische technieken (centrale waarden, spreidingsmaten…) in eigen woorden uitleggen
de output van SPSS met betrekking tot de onderzoeksgegevens van een onderzoek in het psychologisch werkveld (centrale maten, spreidingsmaten, correlatie en regressie) interpreteren
de rol van de statistiek binnen het psychologisch onderzoek weergeven
de statistische samenhang tussen twee variabelen berekenen, zowel handmatig als op de wijze gehanteerd binnen SPPS
een wetenschappelijke stelling of publicatie op basis van voorgestelde criteria evalueren
in de context van een concrete onderzoeksvraag alternatieve berekeningsmethoden weergeven voor de berekening van centrale waarden, spreidingsmaten, correlatie en regressie
in de context van een concrete onderzoeksvraag de bruikbaarheid van visuele voorstellingen uit SPSS (grafieken…) verklaren
in een concreet onderzoek onderbouwen of er sprake is van 'betrouwbaarheid' en 'validiteit'
in een concrete casus de (ethische) risico’s van de statistiek aangeven
in een concrete onderzoeksvraag de afhankelijke en onafhankelijke variabelen aangeven
in een wetenschappelijke (inter)nationale publicatie binnen het psychologisch werkveld beoordelen of de gehanteerde statistische technieken op de juiste wijze zijn gehanteerd
inzicht in de relatie tussen twee variabelen aantonen
motiveren welke onderzoeksmethoden in een concreet onderzoek worden gehanteerd
onderzoeksresultaten in enkele coherente zinnen weergeven
op basis van statistische gegevens in het psychologisch werkveld beredeneren welke berekeningen moeten worden uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden
sterke en zwakke punten van de diverse vormen van steekproeftrekking aan de hand van een concrete casus uitleggen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel
- leermateriaal op Digitap
- een eenvoudig rekentoestel
- handboek: Valkeneers, G. (2023). Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen. Leuven, België: Acco. ISBN 9789464674620

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)16,00 uren
  • Omschrijving: 16h hoorcollege
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)134,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)54,00 uren
  • Omschrijving: 40h hoorcollege, 14h werkcollege
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)96,00 uren

Toetsing (lijst)

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: kennis- en inzichtstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Zie studiewijzer op Digitap; digitaal examen
Toetsvorm: vaardigheidstoets
Toetsmethode: open en/of gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal
Toetsbron: gesloten boek
Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Opmerking m.b.t. digitaal examen:

De totale examentijd voor het digitaal examen (zie hoger) bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. De totale examentijd bedraagt dus 120 minuten voor alle studenten.