Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
TopoCAD 526495/3388/2425/1/41
Studiegids

TopoCAD 5

26495/3388/2425/1/41
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Spincemaille Lieve
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor TopoCAD3.

Korte omschrijving

Tijdens dit OLOD worden de competenties die verworven zijn binnen het OLOD Topocad en planlezen 1 en 2, en Topocad 3 verfijnd. 

De focus ligt hierbij vooral op wegenontwerp.

De eerste lessen, die eerder theoretisch zullen worden opgevat, worden opgevolgd door een eerder praktische module, die de cursist doet ervaren welke mogelijkheden er zijn om een weg/rotonde te kunnen ontwerpen binnen autocad civil 3D.

Je zal dwarsprofielen om een doorsnede van het terrein te kunnen maken aangeleerd krijgen.

De student wordt geconfronteerd met het zelfstandig werken binnen een opdracht, waarbij hij/zij de nodige maturiteit moet kunnen aanspreken om tot professionele resultaten te komen. Hierbij zal de volledig opgedane kennis van Autocad civil 3D duidelijk worden en meegenomen in het eindresultaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan zelfstandig de ontwerpfase van een wegenis organiseren, plannen en afwerken in een gegeven software.
De student kan zijn resultaten op een professionele manier aan derden voorstellen.
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan opzoeken welke parameters nodig zijn om een weg te ontwerpen volgens de normen van de Vlaamse Overheid
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan in de gegeven software profielen opmaken uit een terreinmodel
De student kan in de gegeven software een lengteas voor wegenis tekenen
De student kan type dwarsprofielen enten op een lengteas met het oog op het ontwerpen van een wegenis.
De student kan in de gegeven software een weg inbedden in een terreinmodel

Leerinhoud

1.Herhaling Topocad3

2.Alignments

3.Offset Alignments

4.Feature lines

5.Lengteprofielen

6.Terreindwarsprofielen

7.Corridor

8.Assembly en Subassembly

9. Vectorisatie van puntenwolken

Studiematerialen (lijst)

Exploring Autocad Civil 3D 2024Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Handboek: Exploring Autocad Civil 3D 2024 – CADCIM technologies (tenzij je dit boek al hebt aangekocht voor TOPOCAD3)

Websites

www.autodesk.be/nl
www.autodeks.com/education

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: permanent productBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Bron: open boek case
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Permanent product: Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Het laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.


Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.