Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Starten als ondernemer 511733/3388/2425/1/11
Studiegids

Starten als ondernemer 5

11733/3388/2425/1/11
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
 • International programmes Industry and Environment als Starten als ondernemer 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Thys Sylke
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen de vastgoed- en landmeetsector zijn heel wat professionals actief als zelfstandig ondernemer.
Bij de opstart en het verdere beheer van een onderneming komen diverse aspecten om de hoek kijken, waaruit een gepaste keuze moet gemaakt worden: financieel, fiscaal, juridisch, sociaal, commercieel, praktisch...
De cursus beoogt een ruim beeld te schetsen van deze aandachtspunten zodat studenten hierop voorbereid zijn.
Bovendien wordt ook van werknemers een grote mate van ondernemerschap verwacht.
Op die manier sluit de cursus aan bij het verwachtingspatroon van elke startende vastgoedprofessional.OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillen in het sociaal statuut tussen werknemer en zelfstandige benoemen en uitleggen hoe een zelfstandige zich in dit kader extra kan verzekeren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student kan de boekhoudkundige verplichtingen van een onderneming toelichten.
De student kan een inschatting maken van de kosten en de verplichtingen die het werken met personeel met zich meebrengt.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan een businessidee op een overtuigende manier voorstellen aan potentiële zakenpartners.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de algemene voorwaarden, vergunningen en formaliteiten bij het opstarten van een zaak toelichten.
De student kan de handelszaak vergelijken met de belangrijkste vennootschapsvormen en hieruit de voor- en nadelen afleiden.
De student kan een ondernemingsplan, inclusief financieel plan, voor een vastgoedonderneming opstellen gebruik makend van de verschillende bestaande hulpmiddelen.
De student kan informatie over potentiële B2B-klanten, concurrenten en leveranciers opzoeken in de KBO en de balanscentrale en deze high level beoordelen.
De student kan een investeringsplan opstellen en verschillende gepaste financieringsvormen identificeren.
De student kan mogelijke bedrijfsrisico's indentificeren en in grote lijnen aangeven welke verzekeringen hieraan tegemoetkomen.

Leerinhoud

- Business model canvas.

- Ondernemingsnummer - KBO - balanscentrale en faillisementen

- Voorwaarden om als zelfstandigen te starten

 • venootschapsvormen
 • administratieve formaliteiten

- Boekhouding

 • financieringsmogelijkheden
 • resultatenrekening

- Sociaal statuut zelfstandigen

- Verloning zelfstandigen

- Verzekeringen sociaal statuut zelfstandigen

- BedrijfsverzekeringenStudiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
Deconinck Youssef (2023) Spring verder. Eerst hulp bij ondernemen.
Vlaio (2023) Op zoek naar financiering? Ontdek wat de overheid voor jou kan doen.
Vlaio (2023) Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken.
Vlaio (2022) Startkompas. Onderzoek en bereken de haalbaarheid van je zaak.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: digitaal (via elektronisch leerplatform)Toetsmoment: zie elektronisch leerplatformBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken10,00Toetsmethode: gedragsobservatieToetsmedium: digitaal (via elektronisch leerplatform)Toetsmoment: zie elektronisch leerplatformBeoordelaar: peers
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Toetsmethode: presentatieToetsmedium: mondelingToetsmoment: zie elektronisch leerplatformBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de opdracht en de evaluatie van starten als ondernemer5 via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat:

je gedurende het hele semester intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn

Deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten

Een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.

Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 3 keer gewettigd en/of ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor

het deelexamen ‘projectopdracht – werkstuk’ + presentatie

Laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.