Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Schattingen 58686/3388/2425/1/09
Studiegids

Schattingen 5

8686/3388/2425/1/09
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het vastgoed als Schattingen 5 A
  • International programmes Industry and Environment als Schattingen 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten leren, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en oefeningen, niet-residentieel vastgoed te taxeren. O.a. het waarderen van kantoren, winkels en industriegebouwen komt aan bod.

Ook worden juridische termen zoals vruchtgebruik, tekortschatting, e.a. verduidelijkt en studenten leren de concrete waarde te schatten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student handelt volgens de deontologische code en kan de aansprakelijkheid van de expert en de gevolgen inschatten
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de verschillen en overeenkomsten tussen de kantoormarkt, winkelmarkt en industriële markt in België aangeven
De student kan de verschillende schattingstypes bespreken
De student kan de waarde bepalen van bossen, boomgaarden en straat-, laan- en parkbomen.
De student kan een onteigenings- en uittredingsvergoeding bepalen.
De student kan het vruchtgebruik van onroerende goederen waarderen
De student kan de bijzonderheden van het schatten van niet-residentieel vastgoed aangeven
De student kan een tekortschatting definiëren en de gevolgen ervan bepalen
De student kan de waarde van niet-residentieel vastgoed bepalen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan schattingsverslagen opmaken van niet-residentieel vastgoed

Leerinhoud

Schatten van niet-residentieel vastgoed:

1. De kantoormarkt

- waardering

- cases en oefeningen

- opstellen van een schattingsrapport2. Tekortschatting:

- registratiebelasting

- erfbelasting

- oefeningen


3. Schatten van vruchtgebruik:

- wetgeving

- berekening

- cases en oefeningen4. Retail:

- verschillende soorten retailpanden

- asset deal 

- share deal

- cases en oefeningen


5. industriepanden -en gronden

- waardering

- cases en oefeningen


6. waarderen van ander niet-residentieel vastgoed:

- religieus vastgoed

- agrarisch vastgoed

- zorgvastgoed

- onteigening

- bossen en bomen

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
DE CEUSTER M. & DE VOS B., Vastgoed, gewikt en gewaardeerd

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: digitaal via toets.ap.beToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal via digitaal leerplatform
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2 de zittijd

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Het niet aanwezig zijn op het plaatsbezoek horende bij de opdracht "schattingsverslag van een bedrijfsgebouw" resulteert in een 0 score voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het bijbehorende plaatsbezoek, kan een inhaalmoment buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- De student verwittigt de lector en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, zal op  door de lector, later gekozen tijdstip het plaatsbezoek kunnen inhalen indien de onderwijsorganisatie dit toelaat.

Afwezigheid op dit inhaalmoment resulteert in een 0 voor dit deelexamen. 

Het laattijdig indienen van de opdracht "schattingsverslag van een bedrijfsgebouw" resulteert in een 0 score voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Het cijfer van deze opdracht wordt altijd overgedragen naar 2 de zittijd.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.