Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
POP 1+230607/3388/2425/1/72
Studiegids

POP 1+2

30607/3388/2425/1/72
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student zal tijdens zijn opleiding een portfolio samenstellen.
Dit portfolio moet een selectie en ordening zijn van eigen gepresteerd werk, (extra) gevolgde bijscholingen, bijgewoonde congressen en beurzen, reflecties van kijkstages en/of vakantiewerk in de sector, … maar ook de vertaling van de eigen culturele en maatschappelijke betrokkenheid. De student dient een keuze te maken uit een reeks verplichte activiteiten die nauw aansluiten bij OLOD’s uit trajectschijf 1 en kan deze aanvullen met eigen gekozen activiteiten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student meet al tijdens zijn opleiding een houding van levenslang leren aan.
De student neemt zijn eigen leerproces voor een deel zelf in de hand en gaat extra en/of buitenschools de vooropgestelde eindcompetenties van de opleiding verder ontwikkelen.
De student toont verantwoordelijkheidszin en legt een kritische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student leert het belang van netwerken en levenslang leren.
De student reflecteert over de eigen ervaring en kan hieruit zinvolle lessen trekken voor de toekomst.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student komt in contact met de verschillende sectoren in de vastgoedwereld
De student komt in contact met nieuwe ontwikkelingen inzake bouwmaterialen, technieken en uitvoeringsmethodes
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan schriftelijk en mondeling op een duidelijke manier rapporteren en presenteren.
De student documenteert de eigen leerweg

Leerinhoud

De student zal tijdens zijn opleiding een portfolio samenstellen.
Dit portfolio moet een selectie en ordening zijn van eigen gepresteerd werk, (extra) gevolgde bijscholingen, bijgewoonde congressen en beurzen, reflecties van kijkstages en/of vakantiewerk in de sector, … maar ook de vertaling van de eigen culturele en maatschappelijke betrokkenheid. De student dient een keuze te maken uit een reeks verplichte activiteiten die nauw aansluiten bij OLOD’s uit trajectschijf 1 en kan deze aanvullen met eigen gekozen activiteiten.  

Studiematerialen (lijst)

Het perfecte verslag schrijvenVerplicht
  • Auteur: Leen Pollefliet

Studiematerialen (tekst): Verplicht

POP reglement en cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Handboek: Het perfecte verslag schrijven, Leen Pollefliet, 2023, OWL Press

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: zie digitap Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)0,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie aan de student worden meegedeeld.

Iedere student wordt de LeMo-test en een test Nederlands aangeboden en is verplicht deze in te vullen. Indien de score op één of meerdere studievaardigheden te laag is, wordt de student door de studiebegeleider en/of de taalbegeider uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken of workshops om zijn studievoortgang te bespreken. Deelname aan deze activiteiten wordt mee verrekend in het olod POP1+2. (zie reglement POP1+2 op digitaal leerplatform)

Het laattijdig (na de deadline) indienen van het portfolio resulteert in een 0-score.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het portfolio niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft het portfolio binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin het portfolio initieel diende ingeleverd te worden.