Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 329396/3388/2425/1/26
Studiegids

Communicatie- en onderzoeksvaardigheden 3

29396/3388/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sanen Katrien
Andere co-titularis(sen): Van Severen Liese
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 48 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Efficiënt en helder communiceren is niet alleen van belang tijdens je studie, maar kan je ook later heel wat werktijd besparen.

In communicatie- en onderzoeksvaardigheden 3 leer je een aantal technieken en vaardigheden die nodig zijn om individueel of in teamverband een paper te schrijven. Door praktische opdrachten scherp je je schrijfstijl aan, krijg je inzicht in de opbouw en vormvereisten van een zakelijke tekst of (vergader)verslag en zet je de eerste stappen richting bachelorproef. Mondelinge vaardigheden komen aan bod in het tweede deel van de cursus. Je traint je professionele presentatietechnieken en leert presentatiesoftware bewust inzetten zodat die een meerwaarde betekent voor je verhaal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een presentatiepakket gebruiken om uiteenzettingen te geven binnen het bedrijf of voor klanten.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan werken in teamverband
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
De student kan een eenvoudige enquête met begeleidende brief opstellen over een vastgoeditem
De student kan gebruikmaken van (past toe) een erkend bibliografisch referentiesysteem
De student kan kritisch omgaan met bronnen
De student kan zelfstandig gevonden informatie kritisch verwerken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan correct algemeen Nederlands schrijven en hanteert een zakelijke stijl
De student kan een zakelijke tekst structureren
De student kan schriftelijk en mondeling op een duidelijke manier rapporteren en presenteren

Leerinhoud

Het doel van dit opleidingsonderdeel is om studenten professioneel te leren communiceren in hun latere beroepscontext en algemene schrijf- en onderzoeksvaardigheden aan te scherpen. Die doelstellingen worden bereikt door actief deel te nemen aan de lessen, tips en adviezen op te volgen en opdrachten zelfstandig te maken. Voorbeelden: een zakelijke e-mail en/of reflectieverslag schrijven, een onderzoeksopdracht uitvoeren, een bedrijfsvergadering houden en/of notuleren, presenteren met PowerPoint, feedback geven enz.  Over de concrete organisatie van de opdrachten (vb. data) wordt gecommuniceerd tijdens de les en via Digitap.

Leerinhouden:

Communicatievaardigheden:

- academische en zakelijke schrijfstijl;

- taalzorg;

- zakelijke correspondentie;

- vergaderen en notuleren;

- presentatie van een onderzoeksopdracht;


Onderzoeksvaardigheden:

- voorbereiding van een onderzoeksopdracht;

- formuleren van een onderzoeksvraag;

- verwijzen naar bronmateriaal volgens de APA-normen;

- vormgeven van een onderzoeksopdracht;

- interview en enquête.Studiematerialen (lijst)

Het perfecte verslag schrijvenVerplicht
  • Auteur: Leen Pollefliet

Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP Schrijfwijzer + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Handboek: Het perfecte verslag schrijven, Leen Pollefliet, 2023

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
www.gratiscursus.be
www.woordenlijst.org
www.taal.vrt.be
www.taalunieversum.org
www.vandale.nl

Nederhoed, P. Helder rapporteren. Een handleiding voor het opzetten en schrijven van rapporteren, scripties, nota’s en artikelen. Deventer: Bohn Stafleu Van Loghum.
Rapporteren. Voorschriften en nuttige wenken, LICAP, Brussel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht40,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk (syntheseopdracht)
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht40,00Bron: open boekToetsmedium: schriftelijk (syntheseopdracht)Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht30,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent proces
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2e zittijd.

Toetsing (tekst)

Onderzoeksopdracht

Het laattijdig (na de deadline) indienen van de opdracht resulteert in een 0-score voor de examenvorm 'onderzoeksopdracht'.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.


Onderzoeksopdracht mondeling (presentaties)

Het niet aanwezig zijn op de mondelinge presentatie resulteert in een 0-score voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de presentaties zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken, aanwezigheid vereist.

Het niet aanwezig zijn op de vaardigheidstoets permanent resulteert in een 0-score voor dit deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de vaardigheidstoets permanent, kan een inhaalmoment buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:


- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het gemiste deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student verwittigt de lector en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de vaardigheidstoets permanent, zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt, en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.