Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Topometrie 230614/3388/2425/1/19
Studiegids

Topometrie 2

30614/3388/2425/1/19
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Topometrie en landmeetinstrumenten 1.

Korte omschrijving

Topometrie 2 behandelt een aantal basis meet- en rekentechnieken die in de landmeetkunde gebruikt worden om punten ruimtelijk te situeren in een lokaal of nationaal referentiesysteem.
De verzamelde meetdata worden met deze rekentechnieken omgezet naar X,Y, Z-coördinaten en vervolgens kunnen omtrekmaten, oppervlaktes en volumes berekend worden.
Deze cursus is de inleiding naar meer complexe landmeetkundige rekentechnieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan landmeetkundige basismeettechnieken manueel, met topografische software en met behulp van een rekenblad uitrekenen en vereffenen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de basisbegrippen van een referentiestelsel (lokaal algemeen) beschrijven.
De student kan de gemeten afstand kritisch bekijken en naargelang de vereiste nauwkeurigheid verschillende correcties toepassen.
De student kan de landmeetkundige basismeettechnieken met hun toepassingsgebied uitleggen.
De student kan de maatvoering voor de verscheidene uitzetmethoden berekenen.
De student kan meetgegevens verwerken - lokaal of in een opgelegd referentiestelsel.
De student kan van een terrein manueel volumeberekeningen uitvoeren via de aangeleerde methoden.
De student kan de basisbegrippen en het tot stand komen van de nationale referentiestelsels (Lambert72, Lambert08, TAW) schetsen.
De student kan de foutbronnen bij een voorwaartse insnijding schetsen en manieren opsommen om deze in de praktijk weg te werken of tot een minimum te herleiden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent tijdens lesweken zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De test tijdens de lesweken telt mee voor 15% van het eindresultaat voor eerste zittijd.

Informatie over de permanente evaluatie zal steeds meegedeeld worden via het digitaal leerplatform.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de tussentijdse toets tijdens de lesweken mist, kan een inhaalmoment buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:D

- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van dit deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student meldt dit aan de lector en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de toets, zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt, en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.