Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Topometrie en landmeetinstrumenten 130609/3388/2425/1/43
Studiegids

Topometrie en landmeetinstrumenten 1

30609/3388/2425/1/43
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het instrumentarium en de meettechnieken van de landmeter zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd.
Toch vormen de principes van optische beeldvorming nog steeds de basis voor verscheidene landmeetkundige instrumenten.
In een eerste deel van de cursus wordt gefocust op deze optische principes van beeldvorming en de toepassingen ervan in landmeetkundige instrumenten.
Deel 2 behandelt het instrumentarium en de rekentechnieken van de horizontale waterpassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de anatomie, de algemene werking en het gebruik van het landmeetkundig instrumentarium uitleggen.
De student kan de instrumentele fouten van landmeetkundige instrumenten definiƫren en kent de gepaste meettechnieken / methoden om deze fouten te elimineren.
De student kan de landmeetkundige basismeettechnieken met hun toepassingsgebied uitleggen.
De student kan de toepassing van optische systemen in landmeetkundige instrumenten uitleggen.
De student kan meetgegevens verwerken - lokaal of in een opgelegd referentiestelsel.
De student kan de basisbegrippen en het tot stand komen van de nationale referentiestelsels (Lambert72, Lambert08, TAW) schetsen.

Leerinhoud

1. Optica:
* Lichttheorieën, voortplanting van licht - wetten van terugkaatsing en breking van licht
* Vlakke spiegels – sferische spiegels
* Prisma’s
* Lenzen

2. Instrumentarium van de landmeter (constructie, gebruik, instrumentele fouten):
* Dubbel pentagoonprisma en boogspiegel, principes en meettechnieken
* Topografische kijker,principes en constructie
* Horizontaal waterpasinstrument
- Principes, constructie en vereisten
- Niveauvlak, straalbeïnvloeding,
- Afstandsmeting met waterpasinstrument
- Geoïde en referentiestel altimetrie in België – TAW
- Meettechnieken:
o Hoogteverschil tussen twee punten
o Doorgaande waterpassing
o Profielwaterpassing
o Vlaktewaterpassing - hoogtelijnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00Toetsmethode: open vragen, casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examen, Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: open vragen,
Bron: gesloten boek,
Toetsmedium: schriftelijk,
Toetsmoment: permanent tijdens lesweken, zie digitap,
Beoordelaar: Lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: open vragen, casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen,
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De test tijdens de lesweken telt mee voor 15% van het eindresultaat voor eerste zittijd.

Informatie over de permanente evaluatie zal steeds meegedeeld worden via het digitaal leerplatform.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de tussentijdse toets tijdens de lesweken mist, kan een inhaalmoment buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure: 

- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van dit deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student meldt dit aan de lector en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de toets, zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt, en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.