Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Landmeetproject 430619/3388/2425/1/92
Studiegids

Landmeetproject 4

30619/3388/2425/1/92
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Veerle
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Topometrie 3 EN simultaan te volgen met Landmeetpraktijk 3+4 A EN simultaan te volgen met Remote sensing 3.

niet meer in te schrijven in 2e sem

Korte omschrijving

In Landmeetproject 4 ga je jouw competenties, verworven in de eerste drie semesters van de opleiding, interdisciplinair inzetten rond ‘een geconstrueerde beroepsopdracht’, die de realiteit van het toekomstige werkveld benadert en die je, net zoals in de beroepspraktijk, in teamverband moet aanpakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan nuttige informatie met betrekking tot items uit de landmeetwereld en aanverwante sectoren opzoeken, analyseren en synthetiseren, evalueren en erover rapporteren.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student heeft een positieve en kritische houding en een professionele ingesteldheid.
De student kan omgaan met conflicten in een werksituatie, zonder dat de kwaliteit van zijn prestaties in het gedrang komt
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student is sociaal vaardig en kan in team werken
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
De student kan een praktisch vraagstuk op een creatieve manier analyseren, oplossen en erover rapporteren
De student kan zelfstandig doelgericht kwaliteitsvolle bronnen opzoeken en raadplegen
De student kan een realistische planning opstellen en deze en andere gemaakte afspraken naleven
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan zijn verworven kennis, inzichten en vaardigheden op wetenschappelijk verantwoorde wijze toepassen binnen het gebied van de landmeetsector.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan onderzoeksresultaten formuleren in de vorm van een rapport en dit voor een publiek presenteren met behulp van de gepaste audiovisuele middelen

Leerinhoud

In Landmeetproject 4 ga je jouw competenties, verworven in de eerste drie semesters van de opleiding, interdisciplinair inzetten rond ‘een geconstrueerde beroepsopdracht’, die de realiteit van het toekomstige werkveld benadert en die je, net zoals in de beroepspraktijk, in teamverband moet aanpakken.

De studenten leren in groep het project structureel aan te pakken en worden begeleid in het efficiënt communiceren met de verschillende actoren binnen een project en het opzoeken en verwerken van informatie om uiteindelijk te komen tot een eindproduct dat voldoet aan de vooropgestelde eisen.

De studenten werken in groep aan een praktische opdracht, een case-study: Er is zelfstudie noodzakelijk als voorbereiding op het uitwerken van de opdracht. De aard hiervan is afhankelijk van het opgelegde thema.
Het is ook een praktische toepassing in een realistische context van notuleer- en vergadertechnieken. Het werkproces wordt vastgelegd: er wordt verslag opgemaakt van de werkgroepvergaderingen.
Van elke groep wordt een schriftelijk rapport verwacht van de uitwerking van het project. De resultaten worden ten slotte uiteengezet en toegelicht in een mondelinge presentatie.

Evaluatie gebeurt gedeeltelijk via peer assessment en zelfreflectie.

De groepen worden samengesteld door de lectoren.

De inhoud van de opdracht en het bijhorende reglement is terug te vinden op het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

cursus Remote sensing3 en topometrie3

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren64,00 uren
Werktijd buiten de contacturen14,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: jury
Is niet herhaalbaar in tweede examenkans
Eerste examenperiodeProjectopdracht35,00Toetsmethode: presentatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: jury
Is niet herhaalbaar in tweede examenkans
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: zie digitaal leerplatorm
Beoordelaar: peers
Is niet herhaalbaar in tweede examenkans
Eerste examenperiodeReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken0,00Toetsmethode: gedragsobservatie
Beoordelaar: student zelf
Is niet herhaalbaar in tweede examenkans

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de opdracht en de evaluatie van landmeetproject 4 via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Verplichte aanwezigheid gedurende het hele project.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties


Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat:

je gedurende het hele project intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn

Deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten

Een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.


Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 3 keer gewettigd en/of ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor

het deelexamen ‘projectopdracht – werkstuk’

Laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score.

Er is geen tweede examenkans mogelijk.