Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bachelorproef landmeten 5+630623/3388/2425/1/34
Studiegids

Bachelorproef landmeten 5+6

30623/3388/2425/1/34
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: van Roon Renske
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 312,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De bachelorproef is een individueel werkstuk dat wordt ingeleverd in de derde trajectschijf.

In trajectschijf 2 dient een onderwerp uit een keuzelijst te worden gekozen waaraan de student een onderzoeksvraag moet koppelen. Aan de hand van eigen onderzoek zal de student trachten een antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren. Dit kan enkel gebeuren door aan de proef een grondig praktijkonderzoek te koppelen.

De student zal eveneens op het einde van de opleiding diens onderzoek mondeling moeten toelichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten.

Leerinhoud

De bachelorproef vormt een belangrijk sluitstuk van de professionele bacheloropleiding en behoort bij de finale toetsing.

Dit houdt in dat de student bewijst dat hij zelfstandig kan:
1. Een probleemstelling en onderzoeksvra(a)g(en) formuleren (Wat ga ik precies onderzoeken?)

2. Een onderzoeksmethode kiezen en operationaliseren in de lijn van de probleemstelling (Hoe ga ik
mijn probleem onderzoeken?)

3. Een duidelijk afgebakende casestudie uitwerken en uitvoeren, vertrekkende van de
probleemstelling en onderzoeksvragen

4. Een literatuurstudie uitwerken waarbij het theoretisch denkkader en de verschillende
onderzoeksrichtingen m.b.t. de gekozen thematiek op een kritische manier in kaart worden
gebracht, worden vergeleken en gecontextualiseerd om zo tot een eigen beargumenteerde visie
over het onderwerp te komen. Deze literatuurstudie dient ter fundering van de casestudie.

Daarnaast toont de bachelorproef ook aan dat de student de nodige schriftelijke en mondelinge rapporteringvaardigheden bezit om zijn bachelorproef openbaar te maken en te verdedigen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bachelorproefreglement op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen312,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht65,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en) en jury
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht35,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en) en jury
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht65,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en) en jury

Toetsing (tekst)

Voor dit olod kan je enkel inschrijven mits een goedgekeurd opstartdossier.

Alle info is terug te vinden in het bachelorproefreglement op het digitaal leerplatform.

Het laattijdig indienen van de bachelorproef resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht zijn bachelorproef niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft zijn bachelorproef binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte  uiterlijk 3 weken voor de datum van de bachelorproefverdediging is.  
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.


Afwezigheid op één van evaluatiemomenten geeft 0 voor de desbetreffende evaluatie.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan één van de evaluatiemomenten tijdens de lesweken kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:


- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de presentaties zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.