Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationaal eindproject landmeten 5+639023/3388/2425/1/66
Studiegids

Internationaal eindproject landmeten 5+6

39023/3388/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dockx Veerle
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

of kunnen afstuderen in februari 2020

Korte omschrijving

Bij Internationaal eindproject landmeten 5+6 worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. In tegenstelling tot landmeetproject 4 waarbij de student nog in enige mate begeleid en ondersteund wordt, zal hij in dit OLOD meer zelfstandig handelen en een grote zelfredzaamheid moeten tonen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,... en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening
De student kan aangeven in hoeverre de beroepsbeoefening in zijn thuisland en een concrete beroepssituatie wordt beïnvloed door internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student toont verantwoordelijkheidszin en legt een kritische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student formuleert en communiceert zijn mening over internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken op een duidelijke en overtuigende manier
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
De student verwerft kennis over andere culturen en wendt deze kennis in een aangepaste manier aan met respect voor de uniciteit van iedere individuele persoon.
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en verkent gedragsalternatieven.
De student gaat op constructieve wijze om met de moeilijkheden en de negatieve gevoelens die met een interculturele ontmoeting gepaard kunnen gaan.
De student heeft kennis van zijn eigen referentiekader en eigen wereldbeeld, en kan dit relateren aan andere zienswijzen.
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan aangeven in hoeverre de beroepsbeoefening in zijn thuisland en een concrete beroepssituatie wordt beïnvloed door internationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en verkent gedragsalternatieven.
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)

Leerinhoud

Bij Internationaal eindproject landmeten 5+6 worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. In tegenstelling tot landmeetproject 4 waarbij de student nog in enige mate begeleid en ondersteund wordt, zal hij in dit OLOD meer zelfstandig handelen en een grote zelfredzaamheid moeten tonen.

Het project vindt plaats in het buitenland of in het anderstalig landsgedeelte, waardoor internationale competenties getoetst worden.

De studenten werken in groep aan een praktische opdracht en vertrekken vanuit een concrete (eventueel fictieve) situatie en probleemstelling. Ze dienen hierbij te brainstormen over de mogelijke oplossingen, deze te evalueren en de beste oplossingen te kiezen.

Als voorbereiding op het uitwerken van de opdracht dient de student aan zelfstudie te doen. De aard hiervan is afhankelijk van het opgelegde thema.
Het is ook een praktische toepassing in een realistische context van notuleer- en vergadertechnieken. Het werkproces wordt vastgelegd: er wordt verslag opgemaakt van de werkgroepvergaderingen.

Van elke groep wordt een schriftelijk rapport verwacht van de uitwerking van het project. De resultaten worden ten slotte uiteengezet en toegelicht in een mondelinge presentatie.

Evaluatie gebeurt gedeeltelijk via peer assessment en zelfreflectie.

In het eindproject komen verschillende kerntaken aan bod die niet altijd terug te vinden zijn bij de stage.

De groepen worden samengesteld door de lectoren.

De inhoud van de opdracht en het bijhorende reglement is terug te vinden op het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursudocumenten op digitaal leerplatform.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen86,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht45,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht25,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks0,00Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: student zelf
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Toetsmethode: gedragsobservatie
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: zie elektronisch leerplatform
Beoordelaar: en peers

Toetsing (tekst)

De eindprojectopdracht is raadpleegbaar via digitaal leerplatform.
Verplichte aanwezigheid gedurende het hele project.

Verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat:

je gedurende het hele project intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn

Deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten

Een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.


Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 3 keer gewettigd en/of ongewettigd afwezig bent, krijg je een 0-score voor

het deelexamen ‘onderzoeksopdracht– schriftelijk’

Laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score

Er is geen tweede examenkans mogelijk.