Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Stage landmeten 630630/3388/2425/1/78
Studiegids

Stage landmeten 6

30630/3388/2425/1/78
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 11 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Devos Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 51 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Projecten 4 OF geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Landmeetproject 4).

Korte omschrijving

De stage is een echte doe‐stage. Na een korte inloopperiode word je actief ingeschakeld in een multidisciplinaire arbeidsomgeving, gewapend met de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die je verworven hebt tijdens je opleiding.

Je wordt voltijds betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden in het verlengde van je toekomstig beroep. Je leert in alle concrete beroepssituaties efficiënt en professioneel te reageren en weet zo echt wat het beroep precies inhoudt wanneer je afstudeert. Tijdens de stage komen tevens de competenties 'orde, stiptheid en nauwkeurigheid', 'zelfverantwoordelijkheid', 'zelfsturing' en de ontwikkeling van ‘sociale- en communicatievaardigheden’ aan bod. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Er werd gekozen voor één lange stage van 480 stage-uren zodat je je kan inwerken in lopende dossiers en een beter inzicht krijgt in de werking van de firma waar je stage loopt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,... en hieromtrent kwalitatief adviseren.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)

Leerinhoud

Uitvoeren van een bedrijfsstage in de landmeetsector.

De student zoekt zelf een gepast stagebedrijf in de landmeetsector.

Tijdens de stage krijgt de student de kans om, in een multidisciplinaire arbeidsomgeving, de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) die verworven werden gedurende de opleiding, te borgen. Om dit te bereiken word de student dagelijks betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden in het verlengde van het toekomstig beroep. Niet enkel kijken maar doen is de boodschap!

Tijdens de stage komen vooral, naast beroepsgerichte competenties tevens de competenties 'orde, stiptheid en nauwkeurigheid', 'zelfverantwoordelijkheid', 'zelfsturing' en de ontwikkeling van ‘sociale- en communicatievaardigheden’ aan bod. Op die manier is het de ultieme voorbereiding op de toekomstige professionele werkcontext waarin je als bachelor terechtkomt.

Gedurende deze periode rapporteer je zowel op regelmatige basis aan je stagebegeleider.

Aan het einde wordt een stageverslag met zelfreflectie opgemaakt.

De modaliteiten van de stage zijn opgenomen in het stagereglement dat terug te vinden is op digitap.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Stagereglement en andere stage-info zijn terug te vinden op het digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage360,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks30,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context70,00Bron: open boekToetsmoment: permanent procesBeoordelaar: stagementorDit deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar de 2 de zittijd.

Toetsing (tekst)

Stagereglement en stagebijlagen zijn te raadplegen op digitaal leerplatform.

Een student dient minimum 55 dagen stage te doen (wettelijke feestdagen en terugkomdagen tijdens de stageperiode inbegrepen).

Bij gewettigde afwezigheid dient de student in eerste instantie de dagen in te halen voor zover dit organisatorisch mogelijk is voor het einde van de eerste zittijd. Indien dit niet meer mogelijk is zal het niet kunnen presteren van het totaal gevraagde aantal werkende dagen wegens gewettigde afwezigheid, mogelijks tot een onvoldoende leiden. Competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming kunnen immers veelal enkel volledig verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting. Het niet presteren van het totaal gevraagde aantal werkende uren leidt niet automatisch tot een nulscore er zal nog steeds een beoordeling gebeuren op al zijn geleverde (gedeeltelijke) stageprestaties.

- Bij ongewettigde afwezigheid kan het niet kunnen presteren van het totaal gevraagde dagen wegens ongewettigde afwezigheid leiden tot een 0-score. Mogelijks kan hierdoor tevens de stage vroegtijdig beëindigd worden conform de voorwaarden van de stageovereenkomst.

In de loop van het stageproces zijn er procedures en deadlines voor het in orde brengen van de stagedocumenten die gerespecteerd dienen te worden. Bij het overschrijden van deze deadlines, het onvolledig indienen van gevraagde stagedocumenten of het niet nakomen van de te volgen procedures worden de in het stagereglement voorziene sancties toegepast op het totaal behaalde resultaat: -1/20 per overschrijding of per procedure die niet gevolgd werd, op het totaal behaalde resultaat van de stage.

De student die omwille van medische redenen of overmacht zijn stageverslag niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt cumulatief de volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
-de student verwittigt per mail de stagecoördinator binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen,
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, dient zijn stageverslag in, binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste examendag van het semester waarin het stageverslag initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht zijn stageplaatsgegevens/stagedocumenten niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna cumulatief volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
-de student verwittigt per mail de stagecoördinator binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van indienen wil aanvragen
-de student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, dient zijn stageplaatsgegevens/stagedocumenten in, binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet later valt dan 14 kalenderdagen na de initiële indieningsdatum van het semester waarin de stageplaatsgegevens/stagedocumenten initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in 1 punt op 20 aftrek per laattijdige indiening op het totaal behaalde resultaat van de stage.

Tweede examenperiode:

De stage zelf kan niet in de 2 de zittijd herdaan worden, enkel het stageverslag kan worden herwerkt. Het deelcijfer van de stage beoordeeld door de stagementor (en de doorheen de stage verzamelde minpunten) wordt automatisch overgedragen naar de 2de zittijd.