Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Ruimtelijk beleid en planning 135023/3388/2425/1/60
Studiegids

Ruimtelijk beleid en planning 1

35023/3388/2425/1/60
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Apostel Katrijn
Andere co-titularis(sen): Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ruimtelijke ordening bepaalt hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt en aangepast.

Inleiding tot en geschiedenis van de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke planning door plannen van aanleg. Voorbeelden ruimtelijke projecten. Opzoeken van het stedenbouwkundig statuut van een woning op internet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de inhoud van het gewestplan, algemene plannen van aanleg, bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke structuurplannen, met in het bijzonder het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, lezen, toelichten en de gevolgen ervan op de omgeving en een onroerend goed begrijpen.
De student kan het stedenbouwkundig statuut van een onroerend goed opzoeken, interpreteren en toepassen op een onroerend goed.
De student kan de groei en ontwikkeling van steden en gemeenten doorheen de eeuwen toelichten en kan historische kaarten opzoeken en interpreteren.
De student kan de belangrijkste stappen geven van het tot stand komen van het Vlaamse ruimtelijk beleid en de geschiedkundige achtergrond ervan.
De student kan de invloed op ruimtelijk beleid en planning vanuit andere sectoren en de bijhorende sectorale wetgeving toepassen.
De student kan de actualiteit en evolutie over het ruimtelijk beleid in Vlaanderen toelichten met in het bijzonder het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en hierover een kritische houding innemen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Ruimtelijk beleid en planning: wetgeving

- Wet op RO

- Gewestplan

- Algemene en bijzondere plannen van aanleg

- Ruimtelijke structuurplanning en Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Ruimtelijk beleid en planning in de praktijk

- Geschiedenis van ruimtelijke ontwikkeling

o Groei van steden en gemeenten

o Historische kaarten

o Wet de Taeye, wet Brunfaut

- Actualiteit over ruimtelijk beleid en planning:

o Bespreking actuele ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

o Discussie over actueel ruimtelijk beleidsvraagstukken en debat

Invloed van andere sectoren op ruimtelijk beleid en planning

- Wonen: woonbeleid, woontypologieën, algemene wetgeving inzake woningen, …

- Erfgoed: inventaris onroerend erfgoed, CHE-rapport, …

Geopunt

Geopunt kaderen binnen 'Digitaal Vlaanderen'

Kaarten visualiseren

Informatie opzoeken

Functies van geopunt

Andere GIS viewers

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis+ cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

WEBSITE:
https://omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:

https://vlaamsbouwmeester.be/

https://www.vrp.be/

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/

http://www.krantenkoppen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet binnen de voorziene deadline kan inleveren, volgt de hierna volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht (portfolio..) binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht  initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.

Te gebruiken documenten op het examen: zie digitap

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.