Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wetenschappelijke ondersteuning topografie 114298/3388/2425/1/18
Studiegids

Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1

14298/3388/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel behandelen we de nodige wiskunde rekenmethodes, formules, bewerkingen, zodat deze in de andere opleidingsonderdelen van de opleiding toegepast kunnen worden.

Een deel van dit opleidingsonderdeel wordt in afstandsonderwijs ingericht. Aan de hand van filmpjes wordt de theorie gegeven en worden voorbeeldoefeningen aangereikt. De student bekijkt deze filmpjes en oefent de leerstof zelfstandig in door het maken van oefeningen. Wekelijks worden de vorderingen getest, het bijhouden van de leerstof wordt dus ten stelligste aangeraden. Tijdens de wekelijkse lessen (ON-CAMPUS) kunnen oefeningen in groep gemaakt worden en vragen aan de lector worden gesteld. Bij minder goede resultaten op de wekelijkse testen wordt aanwezigheid tijdens deze wekelijkse les ten zeerste aangeraden om de problemen met de leerstof aan te pakken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake analyse maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake analytische meetkunde maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake goniometrie maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de nodige wiskundige berekeningen inzake statistiek maken om de terreingegevens en landmeetkundige meettechnieken te verwerken en interpreteren.
De student kan de voortplantingswet hanteren bij standaardafwijkingen van topografische waarnemingen.

Leerinhoud

Na het volgen van de cursus heeft de student een theoretische en praktische kennis van de volgende items.

1. Analytische meetkunde
a. Vectoren:
* basisbegrippen
* rekenen met vectoren
b. Vlakke meetkunde:
* analytische voorstelling en vergelijkingen van vlakke lijnen (rechte, cirkel, hyperbool, parabool, ellips)
* opstellen en gebruik van standaardformules (afstand, translatie, rotatie,…)

2. Goniometrie
* Definitie en gebruik van de goniometrische getallen
* oplossen van rechthoekige en willekeurige driehoeken
* optellingsformules
* formules van Simpson
* oplossen van goniometrische vergelijkingen

3. Analyse
a. functieleer:
* continuïteit
* limieten
* afgeleiden

4. Statistiek
* Kwantitatieve en kwalitatieve variabelen
* weergeven van verdelingen
* begrippen van spreiding
* numeriek onderzoek van meetgegevens (centrummaten, gemiddelde, modus, mediaan,
kwartielen, percentielen, 5 getallensamenvatting, boxplot, variantie, standaardafwijking)
* rekenen met normale verdelingen
* normaliteit vaststellen
* kansberekening
* betrouwbaarheidsintervallen
* de voortplantingswet van fouten bij de berekening van een grootheid

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Digitaal cursusmateriaal: Digitap

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.


Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- Papula, L. Wiskunde voor HTO (1+2). Schoonhoven: Academic Service.
- Diversen (Project Open Universiteit). Brugcursus wiskunde 1,2 en 3. Leuven: Acco.
- Deen, G., Vanneste, W. Analyse differentiaal- en integraalrekenen voor het technische hoger onderwijs. Malle: De Sikkel.
- Deen, G., Levrie, P. Analyse voor het hoger onderwijs. Antwerpen: De Boeck.
- Van Asselt, R., Pijlgroms, R.B.J.. Wiskunde voor het hoger onderwijs, analyse en numerieke      wiskunde. Stam Techniek. Culemborg.
- Bogaert, P., De Feyter, M. Van Basis tot limiet. Brugge: Die Keure Educatief.VOOR aanvang van de cursus je niveau van wiskunde testen? => stuur een mail naar tim.bens@ap.be, dan krijg je toegang tot een digitale oefencursus wiskunde.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen49,00 uren
Werktijd buiten de contacturen99,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken35,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname in week 7
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: open en gesloten vragen
Toetsmedium: digitaal (Digitap)
Toetsmoment: permanent
Beoordeling: Lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: open vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Wekelijks moeten er testjes gemaakt worden via het elektronisch leerplatform (permanente evaluatie). De resultaten van deze testjes tellen mee voor 15% van het eindresultaat voor eerste zittijd.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van een testje resulteert in een 0-score voor dat testje.

De student die de kennis en inzichtstoets éénmalig tijdens de lesweken (35%) mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:


- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van dit deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De student kan de datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ terugvinden op de academische kalender via digitap.ap.be.


Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.