Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Ruimtelijk beleid en planning 235024/3388/2425/1/94
Studiegids

Ruimtelijk beleid en planning 2

35024/3388/2425/1/94
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Apostel Katrijn
Andere co-titularis(sen): Stouffs Inge
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ruimtelijk beleid en planning 1.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel wordt het actuele ruimtelijk beleid in Vlaanderen toegelicht. De student verwerft inzicht in de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast verkrijgt de student inzicht in de planningsinstrumenten en planfiguren die deze toekomstvisie mogelijk moeten maken en richting geven. De student zal de hedendaagse stad/dorp met haar eigen problematiek en nieuwe structuren van naderbij bekijken. Volgende vragen worden onderzocht: Wat is ruimtelijke planning? Hoe gebeurt ruimtelijke planning? Hoe helpen “instrumenten” en “planfiguren” de plannen en ideeën over een gebied realiseren?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan het stedenbouwkundig statuut van een onroerend goed opzoeken, interpreteren en toepassen op een onroerend goed.
De student kan de inhoud van beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, recht van voorkoop, onteigening, complexe projecten, … toelichten en de gevolgen ervan op de omgeving en een onroerend goed begrijpen.
De student kan de actualiteit en evolutie over het ruimtelijk beleid in Vlaanderen toelichten met in het bijzonder het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en hierover een kritische houding innemen.
De student kan de invloed op ruimtelijk beleid en planning vanuit andere sectoren en de bijhorende sectorale wetgeving toepassen.
De student kan de inhoud, functie en gevolgen van niet-juridische planningsinstrumenten (masterplan, beleidsmatig gewenste ontwikkeling, beeldkwaliteitsplan, …) toelichten.
De student kan het procesverloop van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten duiden en het gebruik van juridische en niet-juridische planningsinstrumenten hierbij kaderen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Ruimtelijk beleid en planning: wetgeving

- BRV

- RUP

- Verordening

- Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht

- Planologisch attest

- Niet-juridische plannen en documenten (masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, beleidsmatig gewenste ontwikkeling, …)

Ruimtelijk beleid en planning in de praktijk

- Actualiteit over ruimtelijk beleid en planning:

o Bespreking actuele ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

o Discussie over actueel ruimtelijk beleidsvraagstukken en debat

- Inleiding RO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest

Invloed van andere sectoren op ruimtelijk beleid en planning

- Mobiliteit (en MOBER)

- Klimaat  

- Wonen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

WEBSITE:

https://omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018245&datum=&geannoteerd=false&print=falseEigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
https://vlaamsbouwmeester.be/
https://www.vrp.be/
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/
http://www.krantenkoppen.behttps://omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018245&datum=&geannoteerd=false&print=false

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2 de zittijd

Toetsing (tekst)

Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Te gebruiken documenten op het examen: VCRO via link op examen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.