Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
TopoCAD 214301/3388/2425/1/23
Studiegids

TopoCAD 2

14301/3388/2425/1/23
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Digitale verwerking van meetdata tot een landmeetkundig plan.
TopoCAD 2 behandelt de basismodule en de module digitaal terreinmodel van de Landmeetkundige software "Pythagoras".
Gebruik makend van deze landmeetkundige teken- en rekensoftware kan het reliëf en de topografie van het opgemeten terrein gevisualiseerd worden, kunnen terreinprofielen gegenereerd worden en kan het grondverzet berekend worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan een tekening systematisch opbouwen a.d.h. van een layerstructuur en overzichtelijke uitzichten van het plan op de juiste schaal weergeven en afprinten
De student kan op een gerichte manier de standaard-tekenfuncties gebruiken om objecten te creëren, te manipuleren en te verwijderen
De student kan op een gerichte manier gebruik maken van de aanwezige zoekfuncties in de software.
De student kan tekeningen en terreinmodellen exporteren/importeren naar/van andere grafische software.
De student kan via eigen instellingen en het aanmaken van eigen symbolen, lijnstijlen, patronen de software personaliseren en optimaliseren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de meet- of uitzetgegevens op de plannen verduidelijken d.m.v. het gebruik van annotaties
De student kan een DTM aanmaken, bewerken, hierop de grafische visualisatietechnieken van de software toepassen en volume- en oppervlakteberekeningen uitvoeren
De student kan wijzigingen aanbrengen aan gehanteerde coördinatenstelsels of coördinatensystemen in een tekening.
De student kan data, beelden en rapporten in het gewenste formaat importeren en exporteren of linken aan de software.

Leerinhoud

De student leert de basishandelingen van het topografisch tekenprogramma “Pythagoras”.

1. In het inleidende deel van de cursus komen de volgende zaken aan bod:
    * Basisbewerkingen in de software met objecten en handelingen
    * Selectie van objecten
    * Eigenschappen en tekenen met punten, lijnen, teksten en oppervlaktes
    * Tekenen in verschillende assenstelsels
    * Creatie, eigenschappen en werken met polygonen
    * Creatie van paden, taluds en doorsneden
    * Vangfuncties en werktuigen
    * Creatie van en werken met layers
    * Importeren van beelden, coördinatenlijsten, veldgeheugens,…
    * Exporteren van uitzetlijsten, objectenlijsten,…
    * Het afdrukken en visualiseren van een plan: afdrukstanden, planbladbeheer, meerdere afdrukken  
       van één plan, gebruik van viewports, werken met uitzichten,…
    * Dynamische associatieve annotaties

2. In het gespecialiseerde deel van de cursus komen de volgende zaken aan bod: 
    a. Creatie van eigen symbolen, lijnstijlen, arceringen
    b. De module “Digitale terreinmodellen” met toepassingen:
        * Ingekleurde hoogtekaart, ingekleurde hellingskaart
        * Hoogtelijnenkaart
        * Volumeberekeningen: grondverzet, nivellering
        * Creatie van taluds
        * Creatie van bouwputten
        * Aanmaak van dwars- en lengteprofielen van een terrein
        * Visualiseren van een terrein met 3D-zichten
    c. Het 3D venster    
    d. Bonus tools
    
De student krijgt tijdens de vele oefeningen de kans om zich de software eigen te maken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pythagoras manual.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.