Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Landmeetpraktijk 22523/3388/2425/1/84
Studiegids

Landmeetpraktijk 2

2523/3388/2425/1/84
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Lobel Frederik
Andere co-titularis(sen): Speckstadt Arne
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Topometrie 2 EN simultaan te volgen met Landmeetinstrumenten 2 EN simultaan te volgen met Topometrie en landmeetinstrumenten 1.

Korte omschrijving

De student krijgt tijdens het vak de basisbeginselen van het landmeten toegelicht in een praktische vorm en gaat zelf aan de slag met de toestellen. Naast de waterpassing wordt ook gezien hoe een theodoliet moet worden opgesteld en hoe eenvoudige metingen worden uitgevoerd.


OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student gaat respectvol om met al het meetmateriaal volgens de opgelegde veiligheidsvoorschriften
De student kan bij de rapportering van de meetgegevens een kritisch besluit formuleren in verband met de bekomen meetresultaten en nauwkeurigheden.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan de meetgegevens verwerken tot een overzichtelijk rapport.
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan een trigonometrische hoogtemeting en een voorwaartse insnijding uitvoeren en verwerken.
De student kan, rekening houdend met de gekende foutenbronnen bij het meten, de foutenlast minimaliseren en controlemetingen toevoegen
De student kan met een analoog/digitaal waterpastoestel een waterpassing uitvoeren.
De student kan een totaalstation correct opstellen en eenvoudige hoekmetingen verrichten.
De student kan een door- en rondgaande waterpassing uitvoeren, manueel en via een rekenblad verwerken, de nauwkeurigheid ten opzichte van een vooropgelegde tolerantie beoordelen en de sluitfout vereffenen.

Leerinhoud

1. Inleiding
• Materiaal en veiligheid
• Planning en organisatie van een meting
2. Hoogtemeting met waterpasinstrument (analoog en digitaal)
* Opstellen en controleren van het waterpasinstrument
* Hoogteverschillen meten
* Doorgaande waterpassing met sluiting op het net van de tweede algemene waterpassing
* Vlaktewaterpassing met de raaienmethode
* Opmeten en verwerken van profielen
3. Meten van hoeken en hoogteverschillen met de theodoliet
* Het bepalen van de hoogte van een niet bereikbaar punt door het meten van verticale hoeken en de
afstand
* Uitvoeren van de voerstraalmethode door het meten van horizontale hoeken en afstanden
4. Kennismaking met totaalstation

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handleidingen van de toestellen die tijdens de practica worden gebruikt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken45,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: tijdens lesmoment in laatste lesweek van sem 2
Beoordelaar: lector(en)
Deel theodoliet
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: tijdens lesmoment
Beoordelaar: lector(en)
Deel waterpassing
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casusBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

 Verplichte aanwezigheid tijdens de labo’s (permanente evaluatie) en bijhorende consequenties

‐ Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s:

o omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten

o omdat je tijdens de contactmomenten intensief in groep samenwerkt, waardoor medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.

‐ Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.

‐ Als je tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer afwezig bent (ongewettigd of gewettigd zonder in te halen), dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet laten deelnemen aan de deelexamens in de eerste examenperiode of aan het examen tijdens de tweede examenperiode.

‐ Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen tijdens het LANLAB. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.

‐ Je kan uitzonderlijk ook een mislukt of onafgewerkt labo inhalen tijdens het LANLAB (enkel indien je aanwezig was tijdens het reguliere labo). Hiervoor dien je een aanvraag in bij de lector.

‐ W&S-studenten die voor hun werk langdurig in het buitenland verblijven, kunnen uitzonderlijk een labo inhalen tijdens het LANLAB. Dit bespreek je vooraf met de lector.

Er zijn 2 mogelijke situaties waarbij je als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel een code ‘F’ van ‘Fail’ krijgt en dus niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel. Je hebt dan in beide situaties onvoldoende bewezen de competenties van het opleidingsonderdeel te beheersen:

§ (1) Je behaalt voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer dat kleiner is dan 10 op 20. Deze leerdoelen toetsen immers competenties die essentieel zijn om later als bachelor in het landmeten aan de slag te kunnen gaan in het werkveld.

§ (2) Je was tijdens de verplichte contactmomenten meer dan 2 keer afwezig zonder deze in te halen en/of je hebt niet deelgenomen aan één of meerdere deelexamens.

§ Wanneer je in de eerste examenperiode niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel (code Fail of score lager dan 10/20), dan kan je enkel deelnemen aan de tweede examenperiode als je tijdens de eerste examenperiode hebt voldaan aan de verplichte aanwezigheden.

Voor studenten die in eerste zittijd de code “fail” hebben ontvangen, is deelname aan tweede zit enkel mogelijk wanneer voldoende relevante praktijkervaring aangetoond kan worden, waaruit moet blijken dat het veiligheidsrisico en de handelsbekwaamheid van de student als aanvaardbaar beschouwd kunnen worden. De vakgroep landmeten zal hierover beslissen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het toetsmoment "waterpassing" of " theodoliet" mist , kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:


De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor de aanvang van het deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student kan de datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ terugvinden op de academische kalender via digitap.ap.be.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.