Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Wegenbouw 12745/3388/2425/1/66
Studiegids

Wegenbouw 1

2745/3388/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van den Houte Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus is opgebouwd aan de hand van het standaardbestek 250. Het standaardbestek is ook gekend als de bijbel van de wegenbouw. Om wegeniswerken op te volgen, riolering te ontwerpen, kavels uit te werken, heb je kennis nodig van de wegenbouw.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de basisgrondstoffen gebruikt in de wegenbouw definiëren en classificeren.
De student kan de laagsgewijze structuur van de wegopbouw benoemen.
De student kan de samenstelling van de verschillende (onder)funderingstypes beschrijven
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kan aan de wegenbouw gerelateerde werkzaamheden definiëren in functie van het opmaken van een meetstaat.
De student kan de indeling der wegen en de wegbeheerders opsommen.
De student kan de nomenclatuur van de wegonderdelen (in bovenaanzicht en in dwarsdoorsnede) en van de openbare riolering volgens het standaardbestek 250 correct benoemen.
De student kan de samenstelling, uitvoeringstechnieken en controles van verschillende rijbaanverhardingen beschrijven en hanteren.
De student kan de uitvoeringstechnieken en de keuringen betreffende de verschillende soorten lijnvormige elementen beschrijven.
De student kan de uitvoeringstechnieken en de proefmethoden betreffende de aanleg van ondergrondse leidingen en de aansluitingen hierop beschrijven en hanteren.
De student kan op basis van proefresultaten oordelen over de kwaliteit van de wegopbouw.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Terugblik en huidige evolutie van het verkeer en de infrastructuur in Vlaanderen.

2. Juridisch statuut van het domein van de weg.

3. Opbouw en nomenclatuur van de weg.

4. Wegopbouw en materialen. (materialen, uitvoeringstechnieken, vereisten, proeven,…)
* Basisgrondstoffen: grond, zand, steenslag,… primaire en secundaire grondstoffen
* Dichtheid en verdichting – proeven – verdichtingsmateriaal,...
* Voorbereidende werken – droog grondverzet,..
* Rioleringen: RWA, DWA, aansluitingen, doorpersing
* Onderfundering en fundering
* Lijnvormige elementen
* Asfaltverhardingen
* Betonverhardingen
* Bestratingen

5. Meetstaat

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Prof. Ir. De Winne, E. Wegen I en II. Gent: Rijksuniversiteit.
- Typebestek 250. Vlaamse Gemeenschap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.