Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Technische uitrusting 312204/3388/2425/1/20
Studiegids

Technische uitrusting 3

12204/3388/2425/1/20
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Stouffs Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De student maakt in deze cursus kennis met alle technische installaties die in een woning aanwezig (kunnen) zijn. Er wordt gekeken hoe deze technieken werken, wat de voor- en nadelen zijn, hoeveel de verwachte kostprijs is, en vooral, hoe je deze technieken kan herkennen en beoordelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan technische installaties in een gebouw toetsen aan de huidige reglementering
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan beoordelen of de technische installatie performant is
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student heeft basiskennis van hernieuwbare technieken
De student kan de verschillende onderdelen van de technische installaties herkennen
De student kan de werking van de verschillende technische installaties in een gebouw en hun onderdelen uitleggen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Naast het inhoudelijke van de cursus is het ook de bedoeling dat de student de verschillende technieken met hun bijhorende onderdelen kan herkennen in de praktijk.

1. Koudwaterinstallaties:
a. Eigenschappen van drinkbaar water
b. Gebruik van niet-drinkbaar water
c. Ontginning van drinkbaar water
d. Organisatie van de watervoorziening in België
e. Verdeling van het leidingwater:
f. Aansluiting van de private binnenleidingen op de verdeelleiding
g. Drinkwaterinstallaties:
h. Binneninstallatie voor tweedecircuitwater

2. Warmwaterinstallaties:
a. Doorstroomtoestellen of geisers
b. Voorraadtoestellen of boilers
c. Combinatie van doorstroom- en voorraadtoestel
d. Zonne-energie:

3. Afvoer en riolering:
a. Privé-rioolinstallatie in het gebouw

4. Verwarming:
a. De centrale warmteproductie
b. Verwarmen met Elektriciteit
c. Verwarmen met Steenkool
d. Verwarmen met Hout
e. Verwarmen met (aard)Gas
f. Verwarming met Gasolie (stookolie)
g. Verwarmen met andere energiebronnen (zon, wind, biomassa, water, warmtekrachtkoppeling, warmtepomp (electr.), briketten, pellets (hout)…)
h. De schoorsteen

5. Airconditioning:
a. Doel
b. Werking
c. Installaties
d. Waarop letten bij aankoop?
e. Onderhoud

6. Verluchting/ventilatie
a. Toevoer
b. Doorvoer
c. Afvoer
d. Warmterecuperatie

7. Inbraak:
a. De politie
b. De verzekering
c. Wetgeving, voorschriften en labels
d. De mechanische beveiliging
e. De elektronische beveiliging
f. Video-, toegangs- en omheiningsbeveiliging
g. Probleem van de loze alarmen
h. Belang voor het vastgoed
i. De elektronische bewaking van lekken, storingen en andere huishoudelijke problemen

8. Brand:
a. Het principe van verbranding
b. Brandvoorkoming
c. Detectie en melding
d. Blusmiddelen
e. Evacuatie
f.  Elektrische installatie bij brand
g. Brandwering en vertraging

Studiematerialen (lijst)

De goede huiseigenaarVerplicht
  • Auteur: Joris Breugelmans, Kathleen Verlée

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Publicaties van het WTCB.
- Bogaert, J.H. ‘Thermische isolatie, verwarming, lucht? Conditionering voor woongebouwen’. Coaster Publications BVBA.
- Handboek installatietechnieken. ISSO.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via Toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: zie digitapBeoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen naar 2 de zittijd.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken25,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: schriftelijk/digitaalToetsmoment: zie digitapBeoordelaar: lector(en)Deelcijfer wordt vanaf 12/20 automatisch overgedragen vanuit de 1 de zittijd.

Toetsing (tekst)

Deelcijfer van de opdracht wordt overgedragen naar de 2 de zittijd indien het deelcijfer minstens 12/20 bedraagt. De student kan hier niet aan verzaken.

De student die ooit al ingeschreven was voor dit olod en de opdracht toen heeft ingediend dient de lector hierover te informeren en de opdracht toe te passen op een ANDER gebouw. Indien dit niet gebeurt wordt het niet beoordeeld door de lector en krijgt de student hierop een 0.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van de opdracht 'vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken' resulteert in een 0-score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden: 

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
 

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.