Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Omgevingsrecht 432956/3388/2425/1/10
Studiegids

Omgevingsrecht 4

32956/3388/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Alle recht met betrekking tot de fysieke leefomgeving wordt met één term ‘omgevingsrecht’ aangeduid. Wil men hier veranderingen aan aanbrengen, dan is er een grote kans dat het omgevingsrecht van toepassing is. Denk hierbij aan natuur, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuurbescherming en algemeen bestuur. Het is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en dat een groot aantal wetten en regels omvat. Het heeft niet alleen betrekking op particulieren en hun leef- en woonomgeving, maar ook op bedrijven en hun omgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan aangeven welke verplichtingen er rusten in het kader van milieuwetgeving op mazouttanks
De student kan afleiden of een bodemattest bruikbaar is voor de voorgenomen actie
De student kan alle voorkooprechten en soorten, hun voorrangsregels en de rechtsgevolgen bij miskenning duiden.
De student kan de beroepsmogelijkheden in de bodemwetgeving onderkennen
De student kan de nodige stappen in het kader van overdracht zelfstandig toepassen om alzo een bodemdossier aan te maken
De student kan de verschillende stappen in de bodemwetgeving benoemen en vergelijken
De student kan het begrip vrijstelling saneringsplicht toepassen
De student kan het verschil duiden tussen voorkooprecht en onteigening.
De student kan uitleggen hoe de overheid (federaal, gewestelijk, provincie en gemeente, kerkfabrieken, OCMW en openbare bedrijven) hun onroerende eigendommen verwerven, beheren en verkopen
De student kan verklaren wat een risicogrond is en uitzoeken of een bepaalde grond een risicogrond is aan de hand van de Vlarem indelingslijst
De student kan uitleggen en interpreteren welke de gevolgen zijn voor de eigenaars van een onroerend goed met erfgoedwaarde dat geïnventariseerd of beschermd is.
De student kan de onteigeningswetgeving, de administratieve procedures, en de vergoedingen duiden en interpreteren.
De student kan de structuur, de bedoeling, de procedures en de gevolgen uitleggen van het decreet Natuurbehoud op onroerende goederen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

Bodemwetgeving

1. Totstandkoming en doel van de bodemwetgeving

2. Verschillende stappen in het bodemdecreet (OBO, BBO, OBBO, etc.)

3. Wat is een risicogrond?

4. Overdracht (verplichtingen en procedure)

5. Vrijstelling van saneringsplicht – Saneringsaansprakelijkheid

6. Specifieke regeling mede-eigendommen (bv. appartementen)

7. Momenten wanneer een oriënterend bodemonderzoek dient uitgevoerd te worden

8. Geldigheid van een oriënterend bodemonderzoek

9. Het bodemattest

10. Regeling van schadegevallen

11. Grondverzet

12. Ondersteunende taken van een vastgoedmakelaar in het kader van bodemwetgeving en
bijhorende verantwoordelijkheden

13. Milieuregelgeving in verband met stookolietanks

14. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar

Asbestwetgeving en toepassingen


Administratief Recht

1. Het administratief recht in ons rechtssysteem geplaatst en ABBB (Algemene Beginselen van
Behoorlijk Bestuur)

2. De onteigeningswetgeving, de administratieve procedures en de vergoedingen bij onteigening

3. De onroerende goederen van de overheid (federaal, gewestelijk, provincie en gemeente,
kerkfabrieken, OCMW en openbare bedrijven) Hoe zij onroerende eigendommen verwerven, beheren
en verkopen.

4. De wetgeving onroerend erfgoed. Welke zijn de gevolgen voor de eigenaars van een onroerend
goed met erfgoedwaarde dat geïnventariseerd of beschermd is.

5. Voorkooprechten. Alle voorkooprechten en soorten, hun voorrangsregels en de rechtsgevolgen bij
miskenning.

6. Het decreet Natuurbehoud. De procedures en de gevolgen op onroerende goederen.

7. De actualiteit volgen en duiden in functie van de leerstof.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

VRG-Codex

VRG-Codex, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
CLEYMAET, I., LOBELLE, F., VANDAMME, S. en VERBEKE, Praktisch administratief recht, Wommelgem, VAN IN, laatste uitgave.

VAN HOORICK, G. en VANDENHENDE, L., Omgevingsrecht in essentie (derde editie), Antwerpen, Intersentia, 2022. - DE WULF, C., Het nieuwe bodemdecreet en de notariële praktijk, in T.Not., Brugge, die Keure, 130 p.; - DE SMEDT, P. en LAVRYSEN, L. (eds.), Van bodemsaneringsdecreet naar

bodemdecreet (Actualia Milieurecht), Brugge, die Keure, 173 p.; - CEENAEME, J., DEWEIRDT, M., Vastgoed en bodemsanering in Vlaanderen, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 296 p.

WEBSITES:

www.jura.be

www.onroerenderfgoed.be

www.natuurenbos.be

www.ovam.vlaanderen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen :

- deel "bodemwetgeving":

  • Bodemdecreet dd 23.02.2017 
  • Bijlage I van Vlarebo dd 23.02.2017
  • Bijlage I van Vlarem II dd 23.02.2017 

- deel "administratief recht":

Specifieke wetgeving wordt digitaal op het examen ter beschikking gesteld.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/wetboek info/Gebruik van wetgeving in examen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.