Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Omgevingsvergunning 435027/3388/2425/1/02
Studiegids

Omgevingsvergunning 4

35027/3388/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Apostel Katrijn
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 74,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Ruimtelijk beleid en planning 2 EN eerder ingeschreven voor Ruimtelijk beleid en planning 1.

Korte omschrijving

De student bestudeert de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en het omgevingsdecreet.

De student verwerft inzicht in het functioneren van het ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig beleid in Vlaanderen.
Het hoofdstuk omgevingsvergunningen staat hier centraal. Voor welke zaken is er een omgevingsvergunning vereist of moet er een melding gebeuren?
Er wordt onderzocht hoe de omgevingsvergunning verkregen kan worden. Met welke zaken er wordt rekening gehouden. De procedure wordt onder de loep genomen. Het handhavingsbeleid wordt uitgebreid besproken.

Daarnaast leert de student welke informatieplicht een vastgoedprofessional heeft omtrent stedenbouw bij de overdracht van een onroerend goed.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan de instrumenten van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest duiden en relateren aan vergunningen.
De student kent de verschillende soorten omgevingsprocedure en kan nagaan welke handelingen, werken en wijzigingen vergunningsplichtig, meldingsplichtig of vrijgesteld zijn van vergunning.
De student kan de procedures voor het aanvragen van een omgevingsvergunning uitleggen.
De student kan de toetsing van een omgevingsvergunningaanvraag aan de geldende voorschriften en aan de goede ruimtelijke ordening duiden en inschatten.
De student kan de gevolgen en de beoordeling van de stedenbouwkundige bestemming en bijhorende voorschriften op een onroerend goed benoemen en de gevolgen ervan op een vergunningsaanvraag toelichten.
De student kan de informatieverplichtingen voorzien in de VCRO gebruiken in concrete situaties.
De student kan het handhavingsbeleid voorzien in de VCRO kaderen.
De student kan uitleggen wat een stedenbouwkundige overtreding is, welke de gevolgen kunnen zijn bij veroordeling en welke de gevolgen zijn van vonnissen bij eigendomsoverdracht.
De student kan de rol van de gemeente, de omgevingsambtenaar, de Gecoro en het omgevingsloket duiden in omgevingsvergunningsaanvragen en handhavingsbeleid.
De student kan de doelstellingen van het vergunningen- en plannenregister uitleggen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Omgevingsvergunningen

a. Definities
b. Vergunningsplicht
*omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden.
c. Beoordelingsgronden
* algemene
* decretale beoordelingsgronden
d. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften
* afwijkingsmogelijkheden
* basisrechten voor zonevreemde constructies (woningen en niet-woningen)
* zonevreemde functiewijzigingen
* planologische attesten
e. Omgevingsvergunning, vereisten
*situering
*het omgevingsloket
f. Geldingsduur en wijzigbaarheid
* omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
* omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
g. Administratieve procedures mbt het vergunningenbeleid
* algemeen
* stappenplannen
* adviezen en adviesorganen
h. De Hoge Raad voor Vergunningsbetwistingen
* bevoegdheid
* werking
* procedure
* Raad van state als cassatierechter


2. Planning- en vergunningenregisters
* Belang
* Werking en verbetering

3. Informatieverplichtingen
* Voor instrumenterend ambtenaar en vastgoedmakelaar
* Met betrekking tot overeenkomsten
* Met betrekking tot publiciteit
* Stedenbouwkundig uittreksel


5. Raakvlakken met sectorregelgeving

6. Handhaving en handhavingsbeleid
* Strafbepalingen
* Handhavingsplan
* Herstelmaatregelen
* Uitvoering van rechterlijke uitspraak
* Stakingsbevel
* Minnelijke schikking
* Inschrijving op het kantoor van de rechtszekerheid en het vergunningenregister
* Vernietiging titel7. De actualiteit in verband met ruimtelijke ordening

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- HUBEAU, B. (ed.), Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die Keure, 256 p.;
- HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw – Deel I, Brugge, die Keure, 1419 p.;
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Visie en praktijk - De krachtlijnen van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen, AROHM,
- X., Zakboekje ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer;
- X., Handhavingszakboekje ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer;
- Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening en stedenbouw (T.R.O.S.), driemaandelijks, die Keure.

WEBSITE:
- omgeving.vlaanderen.be
- www.gisvlaanderen.be
- www.krantenkoppen.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: wetteksten aangeboden door de lector.

Te gebruiken documenten op het examen: wetboek.

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/wetboek info/Gebruik van wetgeving in examen.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.