Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
GIS 424958/3388/2425/1/66
Studiegids

GIS 4

24958/3388/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mendonck Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Geografische informatie systemen (GEO-IT of GIS) voor het verwerken van ruimtelijke en niet ruimtelijke gegevens, heeft zich de laatste jaren steeds meer en meer ontwikkeld als onmisbare tool die breed gebruikt wordt, zowel in de publieke als in de private sector. GIS wordt aangewend voor het analyseren en visualiseren van ruimtelijke data en voor het formuleren van oplossingen op een grote variëteit van ruimtelijke problemen op gebied van omgevingsmanagement, milieubeheer, sociaal ruimtelijk economisch beleid, veiligheid en verkeer en vervoer. Naast de presentatie en analysemogelijkheden, ligt de grote kracht van GIS in het integreren van veel verschillende beleidsvelden.

De studenten leren geo-data verzamelen, opslaan, analyseren en communiceren. In een hands-on cursus leren ze ook werken met raster- en vectorgegevens in geo-databases.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de Europese en Vlaamse regelgeving en richtlijnen inzake GIS en GDI opzoeken en op een correcte manier gebruiken en interpreteren.
De student kan met eigen woorden uitleggen wat de geschiedenis en inhoud is van de producten van Informatie Vlaanderen.
Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
De student kan GIS viewers raadplegen en correct interpreteren.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan acurate geodata verzamelen, opslaan, bevragen en analyseren in de gegeven software.
De student kan een tekening automatisch en tekentechnisch klaarmaken met de bedoeling er analyses op te kunnen uitvoeren.
De student kan verzamelde geodata kritisch evalueren.
De student kan open (hoogte)data opzoeken, opslaan, analyseren en presenteren in een niet mis te verstane output.
De student kan zelfstandig eenvoudige ruimtelijke problemen oplossen door middel van GISanalyse en dit presenteren in de gegeven software
De student kan geodatabases aanmaken en beheren.

Leerinhoud

1. Inleiding:
• Wat is GIS?
• Toepassingen GIS viewers

2. Basisbegrippen:
• De componenten van een geografisch informatiesysteem
• Geografische objecten in een GIS

3. Concept:
• De GIS-driehoek
• Europese regelgeving geodata: INSPIRE
• Producten van 'Digitaal Vlaanderen' vb. het 'Grootschalig referentie bestand' of 'geopunt'
• Data selecteren en verzamelen + criteria kwaliteitsbewaking geodata
• Opslaan van (geo)data : Databasen
• GIS analyse : vector- en rasteranalyses
• Visualisatie en output

4. Praktische GIS analyse
• Q-GIS
• Autocad Map
• ArcGIS Pro en Arcgis online + kennismaken met GIS applicaties


Studiematerialen (lijst)

Getting to know ArcGIS pro 2.6Verplicht€ 55,99
  • Auteur: Law, M., Collins, A.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Cursus aangeboden door de titularis + Cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.


WEBSITE:
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Boek: Law, M., Collins, A., Getting to know ArcGIS pro 2.6 (2020)

- Prof.Dr. Antrop, M. Theoretische basisconcepten van GIS. Academia Press

- Gorr, W.L., Kurland, K.S., GIS tutorial for ArcGIS Pro 2.6 (esri 2020)

- Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J., Rhind, D.W., Geographic Information Science and systems (4th edition) 

WEBSITE:

- http://www.esri.com/
- http://www.teleatlas.com
- http://www.provant.be/gis/

- https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

- http://www.ngi.be/
- http://www.flagis.be/
- http://www.opengeospatial.org/
- http://www.geodesia.nl/en tijdschrift
- http://www.gismagazine.nl/en tijdschrift
- http://www.Qgis.com

- https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
- http://www.geopunt.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken40,00Bron: open boekToetsmedium: mondeling Toetsmoment: zie digitapBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Bron: openboek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Bron: gesloten boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Bron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Het laattijdig (na de deadline) indienen van de opdracht resulteert in een 0-score voor de desbetreffende vaardigheidstoetsen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Onderzoeksopdracht mondeling (presentaties)

Het afwezig zijn tijdens de presentatie, resulteert in een 0-score voor dat deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student verwittigt de lector en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De lector zal een nieuwe datum bepalen voor de presentaties zolang de onderwijsorganisatie dit mogelijk maakt en zal de student(en) hiervan op de hoogte stellen. Indien de student niet deelneemt op de nieuwe datum krijgt hij een 0 voor dit onderdeel.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.