Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
EPC 512222/3388/2425/1/50
Studiegids

EPC 5

12222/3388/2425/1/50
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als EPC 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Technische uitrusting 3 EN geslaagd voor Bouwfysica 4) OF (geslaagd voor Koellast-& warmteverliesstudie EN geslaagd voor Koeltechnieken en Warmtepompen ENE EN geslaagd voor E-rationalisatie en regelgeving EN geslaagd voor Warmteleer en thermodynamica).

Getolereerd voor deze olods is niet voldoende.

Korte omschrijving

In dit vak leer je EPC's opstellen voor residentiële eenheden én kleine niet-residentiële eenheden. Hiertoe wordt het inspectieprotocol in detail aangeleerd, en leer je met de certificatiesoftware werken.

Nadat je geslaagd bent op dit vak kan je bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap je erkenning als energiedeskundige type A aanvragen (voorwaarden: zie tabblad toetsing (tekst))

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de totstandkoming van de EPB reglementering toelichten
De student kan het protocol voor het opstellen van een energieprestatiecertificaat correct toepassen
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan de software voor het opstellen van een EPC-attest correct gebruiken
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de EPC methodologie weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inspectieprotocol Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

2. Praktijkoefeningen op plan.

3. Gebruik van de certificatiesoftware.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Inspectieprotocol Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
- Veelgestelde vragen (energiesparen.be/eneriedeskundigetypea)
- Certificatiesoftware (www.energieprestatiedatabank.be)

Fedrale token of e_ID met PIN code verplicht!


Meest recente inspectieprotocol aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
- www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen113,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken32,00Toetsmethode: gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: digitaal via toets.ap.beToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken48,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks32,00Toetsmethode: gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: digitaal via toets.ap.beToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks48,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht20,00Toetsmethode: werkstuk Bron: open boek Toetsmedium: schriftelijk Toetsmoment: permanent product Beoordelaar: lector

Toetsing (tekst)

Om te slagen voor het olod EPC5 moet je 50% van de punten behalen (zie toetsing (lijst))

Om je erkenning als energiedeskundige type A bij het VEKA te mogen aanvragen dien je op het EXAMEN 60% van de punten te behalen. De theorie telt hierbij voor 40% van de punten, de praktijk voor 60% van de punten. Daarenboven dien je voor beide onderdelen minimum 50% te behalen.

Met het ministerieel besluit van 22 december 2021 werd onder meer aan het ministerieel besluit van 28 december 2018 toegevoegd dat het getuigschrift van de basisopleiding tot energiedeskundige type A enkel mag uitgereikt worden als de kandidaat meer dan 80% van de tijd aanwezig was tijdens de opleiding. 

Studenten die niet slagen in eerste zit kunnen, wegens wijzigingen in de wetgeving (met ingang op 1 januari 2025), niet meer rechtstreeks toegang krijgen tot de erkenning en zullen voor een erkenning moeten deelnemen aan een centraal examen georganiseerd door de Vlaamse overheid.


Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.

Het niet aanwezig zijn tijdens een vaardigheidstoets tijdens de lesweken resulteert in een 0-score voor dat deelexamen.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de vaardigheidstoets tijdens de lesweken mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor aanvang van het deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

De student kan de datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ terugvinden op de academische kalender via digitap.ap.be.

Gezien dit examen wordt georganiseerd volgens de modaliteiten van de Vlaamse overheid, is er geen mogelijkheid tot extra tijd wegens bijzondere individuele aanpassingen