Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Werfmaatvoering en VCA 539610/3388/2425/1/42
Studiegids

Werfmaatvoering en VCA 5

39610/3388/2425/1/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Speckstadt Arne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het vak Werfmaatvoering en VCA5 worden de taken van de landmeter tijdens de verschillende bouwfasen op de werf grondig bekeken en toegelicht. Studenten bereiden zich voor op het examen voor het VOL-VCA-attest.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de verschillende documenten horende bij een omgevingsvergunning, aanbesteding, uitvoering en afronden van de werf benoemen, opzoeken en uitleggen.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kent de rechten en plichten en de functie van de landmeter en de voornaamste bouwpartners en kan deze gebruiken bij het beoordelen van veel voorkomende situaties op de bouwplaats.
Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid
De student kent de regels rond welzijn, milieu en kwaliteit op de bouwplaats.
De student neemt deel aan de externe examinering tot het behalen van het VOL-VCA.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kent de taak van de landmeter op de werf.
De student kan verschillende veelgebruikte meettechnieken bij werfmaatvoering (uitzetten, monitoren, zettingsmetingen, machinesturing,…) beschrijven en de gebruikte toestellen en meettechnieken toelichten, met oog voor nauwkeurigheid en foutenbronnen.

Leerinhoud

1. Inleiding.
2. De bouwpartners, hun taak, hun plichten, hun rechten, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden
3. De documenten horende bij een omgevingsvergunning, aanbesteding, uitvoering en afronden van de werf.
4. VOL-VCA
5.Werfmaatvoering

6. Meetmethodes op de werf

7. Monitoring

8. Machinesturing
9. Zettingsmetingen
10. Uitzettingen Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Boek 'Praktijkopleiding veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA'

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
http://office.microsoft.com/nl-be/project-help/aan-de-slag-met-project-2010-HA010388396.aspx
www.ordevanarchitecten.be
www.navb.be
www.bib-co.com
www.landmeter.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Toetsmethode: casus
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: zie digitap
Beoordelaar: NAVB

Toetsing (tekst)

Het examen 'VOL-VCA', worden georganiseerd tijdens semester 1 (telt mee voor 50% van de punten).

De VCA-attestering kan enkel worden behaald tijdens het examen georganiseerd aansluitend aan de contacturen (semester 1) en wordt afgenomen door het NAVB.
Men dient minimaal 70% te behalen op het examen van het NAVB om het attest te bekomen. Dit resulteert in een examenpunt van 10/20.

Voor dit deelexamen kan geen inhaalexamen worden aangevraagd.
Voor dit deelexamen is geen 2e examenkans mogelijk.

De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan het door de opleiding georganiseerde examen 'VOL-VCA' kan voor dit deelexamen alsnog daags vóór het bekendmaken van de punten, een bewijs van slagen (behalen van het attest) bij een andere instelling voorleggen aan de lector. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij het bepalen van de resultaten.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.