Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Hydrografie 529994/3388/2425/1/85
Studiegids

Hydrografie 5

29994/3388/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Lobel Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 82,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus bekijken we de tools en werkmethode van de hydrografen. Naast het overlopen van enkele basisbegrippen uit de wereld van de hydrograaf, worden ook de gebruikte toestellen, baggervaartuigen en meetmethodes belicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan het tot stand komen en de voornaamste rechtsgebieden op zee uitleggen.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan de belangrijkste begrippen uit de oceanografie beschrijven.
De student kan de werking, de grote onderdelen en gebruiksgebieden schetsen van de meest gangbare schepen die in de baggersector of bij offshore-werkzaamheden worden gebruikt.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan verschillende methodes voor dieptemeting ontleden
De student kan verschillende methodes voor horizontale plaatsbepaling onder water ontleden
De student kan verschillende methodes voor horizontale plaatsbepaling op zee ontleden

Leerinhoud

1. Oceanografie:
    * Het ontstaan en eigenschappen van oppervlaktestromingen en dieptestromingen in de oceanen
       en hun impact op het milieu
    * Het ontstaan van golven op een wateroppervlak
    * De getijdegolf: ontstaan, eigenschappen, invloed op dieptemetingen
    * Ontstaan van een tsunami
    * Boeggolf, hekgolf, hoogwatergolf,…

2. Horizontale plaatsbepaling op zee:
    * Wat zijn positielijnen: indeling naar vorm en bijhorende gemeten grootheid
    * Landmeetkundige plaatsbepaling
    * Radiografische plaatsbepaling: hyperbolische systemen (radar)
    * Satellietplaatsbepaling

3. Horizontale plaatsbepaling onder water:
    * Short baseline systeem
    * Supershort / Ultrashort baseline systeem
    * Long baseline systeem
    * Foutenbronnen en kalibratie

4. Horizontale referentievlakken op zee:
    * LAT, TAW, GLLWS, LLWS,…

5. Dieptemeting / bathymetrie:
    * Overzicht van de verschillende meetmethodes: handloden, slaggaard, echolood / echosounder
    * Single-beam echo sounder
    * Multi-beam echo sounder

6. Recht op zee:
    * UNCLOS I, UNCLOS II, UNCLOS III
    * Rechtsgeldige gebieden: basislijn, territoriale wateren, aansluitende zone, exclusieve
       economische zone, continentaal plat, internationale wateren

7. De Noordzee / Onze Belgische kust.

8. Praktijk: Werfbezoek bij baggerbedrijf.

9. De gebruikte schepen in de baggersector:
    a. Werking
    b. Onderdelen en eigenschappen van:
        * graafkranen
        * emmerbaggermolen,
        * sleephopperzuiger
        * cutter
        * valpijpschepen
        * schepen om onderzeese kabels te leggen,…

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Inhoud bedrijfsbezoek baggerbedrijf en Vlaamse Hydrografie.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Eigen nota’s van bedrijfsbezoek aan baggerbedrijf.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werkplekleren en/of stage12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De bedrijfsbezoeken maken integraal deel uit van de cursus, aanwezigheid is verplicht.

Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.