Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
POP internationaal 3+431958/3388/2425/1/28
Studiegids

POP internationaal 3+4

31958/3388/2425/1/28
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket: POP Nationaal of Internationaal
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van de Kelder Lukas
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor POP 1+2 OF binnen trajectschijf 1 voor minstens 48 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

In het OLOD POP (persoonlijk/professioneel ontwikkelingsplan) maakt de student een portfolio aan waarin zijn/haar zelfontwikkeling zichtbaar en kenbaar wordt gemaakt.
Een portfolio fungeert als middel om persoonlijke informatie en informatie over de gevolgde opleiding, interesses, werk, vaardigheden e.d. weer te geven. Het is de bedoeling om aan de omgeving niet alleen een beeld te geven van de persoonlijke ontwikkeling en reflecties maar ook van opgedane ervaringen, competenties en voorkeuren. Door te reflecteren over de eigen attitudes en vaardigheden kan de student via dit werkinstrument zijn/haar ontwikkeling tot vastgoedprofessional aantonen. Indien dit goed aangepakt wordt, kan het evolueren tot een showcaseportfolio dat kan gebruikt worden bij sollicitaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student heeft een positieve en kritische houding en een professionele ingesteldheid.
De student meet al tijdens zijn opleiding een houding van levenslang leren aan.
De student neemt zijn eigen leerproces voor een deel zelf in de hand en gaat extra en/of buitenschools de vooropgestelde eindcompetenties van de opleiding verder ontwikkelen.
De student toont verantwoordelijkheidszin en legt een kritische reflectie aan de dag m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student leert het belang van netwerken en levenslang leren.
De student suggereert voorstellen en een kritische aanpak om zijn eigen talenten te ontwikkelen
De student reflecteert over de eigen ervaring en kan hieruit zinvolle lessen trekken voor de toekomst.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student kan (elementen van) de beroepsbeoefeningen in zijn thuisland vergelijken met (elementen van) de beroepsbeoefening in andere landen.
De student verwerft kennis over andere culturen en wendt deze kennis in een aangepaste manier aan met respect voor de uniciteit van iedere individuele persoon.
De student komt in contact met de verschillende sectoren in de vastgoedwereld
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en verkent gedragsalternatieven.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en verkent gedragsalternatieven.
De student documenteert de eigen leerweg

Leerinhoud

De student zal tijdens zijn opleiding een internationaal portfolio samenstellen.
Dit portfolio moet een selectie en ordening zijn van eigen gepresteerd werk, (extra) gevolgde bijscholingen, bijgewoonde congressen en beurzen, reflecties van kijkstages en/of vakantiewerk in de sector, internationale ervaringen …. maar ook de vertaling van de eigen culturele en maatschappelijke betrokkenheid en dit alles in het buitenland of anderstalig landsgedeelte. De student dient een keuze te maken uit een reeks verplichte activiteiten die nauw aansluiten bij OLOD’s uit trajectschijf 2 en kan deze aanvullen met eigen gekozen activiteiten. Het reglement Internationaal POP3+4 met de evaluatiecriteria staat vermeld op het digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

POP reglement en cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, …) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio75,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio75,00Toetsmethode: werkstukBron: open boekToetsmedium: digitaalBeoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks25,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: mondeling
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het academiejaar zal gedetailleerde informatie ivm de evaluatie aan de student worden meegedeeld.

Bij ongewettigde afwezigheid bij de verplichte infosessie of de verplichte opdrachten geldt volgende procedure:

Bij de ongewettigde afwezigheid op de verplichte infosessie daalt het te behalen cijfer van het deelexamen portfolio met 1 punt. Indien je ongewettigd afwezig bent op één van de verplichte opdrachten, zullen de eventuele optionele activiteiten geen bijkomende uren en punten opleveren, waardoor je niet kan slagen. Daarnaast zal je cijfer voor het deelexamen portfolio met 1 punt dalen.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van HET PORTFOLIO resulteert in een 0-score voor het olod.

De student die omwille van medische redenen of overmacht het portfolio niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden
:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte en geeft het portfolio binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte minimum 2 weken voor de POP verdediging is.


De student die omwille van medische redenen of overmacht het mondelinge deelexamen mist, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen in iBaMaFlex voor aanvang van het deelexamen via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’.

- De student verwittigt de POP coördinator en uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- De student die voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan een inhaalexamen kan op de dag bepaald door de opleiding het deelexamen inhalen.