Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Remote sensing 331960/3388/2425/1/96
Studiegids

Remote sensing 3

31960/3388/2425/1/96
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd/getolereerd voor Landmeetinstrumenten 2.

Korte omschrijving

Sinds de opkomst van drones werd luchtfotogrammetrie een meettechniek die toepasbaar werd voor de landmeter. In deze cursus bekijken we de principes van de fotogrammetrie, laserscannen en mobile mapping. Dat zijn de drie voornaamste meettechnieken uit de wereld van de remote sensing, die vandaag de dag toegepast worden door landmeters. Naast theoretische beschouwingen van de technieken, gaan we ook aan de slag met toestellen en nieuwe softwarepakketten om o.a. puntenwolken aan te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de begrippen, meetprincipes, nauwkeurigheid, foutenbronnen van verschillende meettechnieken binnen de remote sensing beschrijven.
De student kan gebruik maken van software om de meetdata van remote sensing te verwerken tot een puntenwolk en deze te bewerken.
De student kan het gebruik van drones (opleiding, registratie,...) kaderen binnen de heersende wetgeving.
De student kan types van drones met elkaar vergelijken aan de hand van hun eigenschappen.
De student kan de meetprincipes toepassen in een meting, rekening houdend met eisen en richtlijnen i.v.m. nauwkeurigheid om zodoende de meetfouten van de specifieke meettechniek tot een minimum te herleiden.

Leerinhoud

1. Fotogrammetrie:
* Terrestrische fotogrammetrie
* Stereoscopie
* Restitutie van een beeldpaar (evenwijdige vizierlijnen)
* Eigenschappen van een meetcamera
* Fotogrammetrische software:
• gebruik en verwerking van foto’s tot puntenwolk
• bewerkingen op puntenwolken

2. Drones
* Theorie
* Toestellen: onbemand, bemand
* Wetgeving in België en Europa

3. Laserscannen
* Theorie: meetprincipe, nauwkeurigheid
* Toestellen
* Scansoftware
• Aanmaak van puntenwolken
• Registratie van puntenwolken
• Georefereren van puntenwolken
• Verwerking van puntenwolken: formaten, import, export,…

4. Mobile mapping:
* Verschillende vormen
* Bespreking van het meetprincipe

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

De bestanden van de oefeningen die in deze cursus worden aangemaakt, nemen veel plaats in op de harde schijf van de computer. In de praktijk merken we dat de vrije ruimte op de Home-folder, die door AP op de server wordt aangeboden, ontoereikend is om de oefeningen op een vlotte manier te maken. Daarom wordt geadviseerd aan de student om een externe harde schijf of een USB-stick met een grote geheugencapaciteit EN EEN SNELLE SCHRIJFSNELHEID te gebruiken om de oefeningen op te slaan!

Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lillesand, T. - Kiefer, I. - Chipman, J. (2008). Remote sensing (6e ed.). USA: Wiley

Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: moment opname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: digitaal via toets.ap.be
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: moment opname op het examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)35,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: permanent
Beoordelaar: lector(en)
Deelcijfer wordt automatisch overgedragen naar 2 de zittijd

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie ivm de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Het laattijdig (na de deadline) indienen van de opdracht 'vaardigheidstoets permanent' resulteert in een 0-score voor die opdracht.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan dit inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:

- De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
 

De praktische metingen met de scanner kunnen niet worden ingericht binnen de voorziene contacturen. Deze metingen zullen kunnen worden uitgevoerd tijdens de momenten dat het LANLAB geopend is. Meer concrete info rond de organisatie van deze metingen wordt medegedeeld tijdens de lessen en via het digitale leerplatform.

Deelcijfer voor deel permanente evaluatie (35%) wordt automatisch overgedragen naar 2de zittijd.
Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen.